Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 726/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA, BAN HÀNH HÀNH MỚI VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính được Bộ Tư pháp chuẩn hóa, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 49/TTr-STP ngày 16 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ, thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

Cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, gồm 168 (một trăm sáu mươi tám) thủ tục hành chính (TTHC), thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, đã được Bộ Tư pháp chuẩn hóa, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trong đó:

- Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản gồm 12 (mười hai) TTHC (Phụ lục 1);

- Lĩnh vực Giám định tư pháp gồm 09 (chín) TTHC (Phụ lục 2);

- Lĩnh vực Hòa giải thương mại gồm 13 (mười ba) TTHC (Phụ lục 3);

- Lĩnh vực Quản tài viên gồm 12 (mười hai) TTHC (Phụ lục 4);

- Lĩnh vực Trọng tài thương mại gồm 19 (mười chín) TTHC (Phụ lục 5);

- Lĩnh vực Luật sư gồm 22 (hai mươi hai) TTHC (Phụ lục 6);

- Lĩnh vực Tư vấn pháp luật gồm 11 (mười một) TTHC (Phụ lục 7);

- Lĩnh vực Công chứng; Chứng thực gồm 44 (bốn mươi bốn) TTHC (Phụ lục 8);

- Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý gồm 12 (mười hai) TTHC (Phụ lục 9);

- Lĩnh vực Hộ tịch gồm 01 (một) TTHC (Phụ lục 10);

- Lĩnh vực Lý lịch tư pháp gồm 03 (ba) TTHC (Phụ lục 11);

- Lĩnh vực Quốc tịch gồm 06 (sáu) TTHC (Phụ lục 12);

- Lĩnh vực Nuôi con nuôi gồm 02 (hai) TTHC (Phụ lục 13);

- Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật gồm 02 (hai) TTHC (Phụ lục 14);

2. Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, gồm 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, đã được Bộ Tư pháp chuẩn hóa, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Phụ lục 15);

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm 09 (chín) thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Phụ lục 16);

Lý do bãi bỏ: Bộ Tư pháp đã chuẩn hóa dữ liệu, bãi bỏ, không công khai thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

1. Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

2. Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

3. Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; Quốc tịch; Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Luật sư; Trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Bưu điện tỉnh Bạc Liêu;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP. UBND tỉnh: Ph.NC;
- Lưu: VT, KSTT-29(
TT-KSTT)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN