Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ NUÔI CHÓ Ở CÁC HUYỆN THỊ XÃ TRONG TOÀN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 30/6/1989;

Căn cứ vào Nghị định số 24/CP ngày 02/02/1976 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định vào quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

Căn cứ vào quyết định số: 190/BHNN-92 ngày 17/02/1992 của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc ban hành qui tắc BH TNDS của chủ nuôi chó;

Xét tờ trình số 12/LN-TT ngày 25/3/1994 của Công ty Bảo hiểm Lào Cai và Chi Cục thú y Lào Cai tổ chức thực hiện chế độ Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với các chủ nuôi chó,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 01/4/1994 thực hiện công tác Bảo hiểm TNDS của chủ nuôi chó trên địa bàn toàn tỉnh.

Tất cả các chủ nuôi chó đều bắt buộc phải BH TNDS của mình đối với những thiệt hại về sức khỏe và tính mạng do chó nuôi của mình gây ra.

Điều 2. Chi Cục thú y tỉnh Lào Cai phải phối kết hợp với Công ty Bảo hiểm Lào Cai, Trung tâm Y tế, Sở Tài chính vật giá và Công an có kế hoạch hướng dẫn triển khai cụ thể và tiêm phòng BH TNDS của chủ nuôi chó trong hoàn tỉnh, đảm bảo giải quyết với mọi quan hệ về quyền lợi, trách nhiệm của đôi bên theo quy tắc của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sỏ Tài chính vật giá, Công an, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Lào Cai, Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Lào Cai, UBND các huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm