Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ MỚI THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Đăk Lắk như sau:

- Thành lập xã Hòa Thành, xã Hòa Tân và xã Hòa Phong thuộc huyện Krông Pách;

- Thành lập xã Nam Đà thuộc huyện Đăk Mil;

- Thành lập xã Cứ M’ Ta thuộc huyện M’ Drăk;

- Thành lập xã Đăk Rung thuộc huyện Đăk Nông;

- Thành lập xã Krông Năng, xã Phú Xuân, xã Cữ Pông và xã Phú Lộc thuộc huyện Krông Búk.

Điều 2: - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân