Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 268/STTTT-TTBCXB ngày 24/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TT&TT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT, TD4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tuyết Minh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm, công tác phối hợp và các nội dung liên quan trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, các đơn vị có liên quan tham gia, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh (cơ quan, t chức).

Điều 2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

1. Tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4, cao điểm từ ngày 19/4 đến ngày 23/4 hằng năm.

2. Tùy theo điều kiện của từng cơ quan, tổ chức có thể tổ chức các hoạt động sau đây:

a) Treo băng rôn hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc.

b) Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách trên địa bàn tỉnh như: triển lãm, hội chợ sách, đường phố sách, chương trình bán sách ưu đãi, giảm giá,...

c) Tổ chức trao các giải thưởng về sách.

d) Tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng: Quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng, hỗ trợ sách cho các trường học, thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới,...

đ) Phát động, nhân rộng mô hình: Thư viện sách phục vụ cộng đồng, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học,...

3. Ngoài các hoạt động tại khoản 2 Điều này, khuyến khích tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu tại Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam UBND tỉnh ban hành hằng năm và quy định hiện hành.

Điều 3. Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối quản lý, theo dõi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

2. Hằng năm, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam, các cơ quan, đơn vị chủ động gửi kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam của đơn vị mình về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh.

3. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2, Điều 1 Quy chế này phải tuân theo nguyên tắc chặt chẽ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Nếu còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức thì cần trao đổi để đi đến thống nhất.

Điều 4. Yêu cầu về nội dung xuất bản phẩm sử dụng trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

1. Bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức.

2. Xuất bản phẩm phải có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và thực hiện đúng các quy định trong hoạt động phát hành.

3. Xuất bản phẩm nhập khẩu phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép nhập khẩu hoặc xác nhận danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Nghiêm cấm đưa vào các hoạt động quy định tại Điều 2 Quy chế này các xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ; các xuất bản phẩm đã có yêu cầu xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, xuất bản phẩm có quyết định thu hồi, dừng phát hành, tiêu hủy.

Điều 5. Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong các hoạt động

Cơ quan chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành; quảng cáo, khuyến mãi; an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các quy định của pháp luật trong việc tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh hằng năm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam theo các quy định tại Quy chế này.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh trước ngày 20/5 hằng năm.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Sách Việt Nam; đồng thời, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại thư viện và trường học trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh tham gia gian hàng trưng bày sách tại triển lãm; Thư viện huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, báo theo chủ đề; trao đổi, luân chuyển sách trong hệ thống các Thư viện, Nhà văn hóa; tham gia hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong lực lượng giáo viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh treo băng rôn tuyên truyền; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trong nhà trường.

4. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí kịp thời trong công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam phù hợp với chức năng, điều kiện của đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng phong trào đọc sách trong đơn vị.

- Đưa các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa tại đơn vị.

- Lồng ghép vào hoạt động của đoàn, đội, hội để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với những hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như: Đem sách tới phục vụ người bệnh, người cao tuổi, người khuyết tật; trao tặng sách cho các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn,...

6. Các cơ quan báo chí của tỉnh

Đưa tin, bài tuyên truyền phát động kịp thời về các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh; xây dựng chuyên mục, gương điển hình về phong trào đọc sách.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống Truyền thanh cơ sở của địa phương tuyên truyền thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; đặc biệt giới thiệu, biểu dương các gia đình, dòng họ hiếu học và các cá nhân của địa phương tích cực tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

8. Các cơ sở kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh

- Chủ động xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam theo quy định tại Quy chế này.

- Chịu trách nhiệm về danh mục, nội dung xuất bản phẩm sử dụng trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 05/5 hàng năm.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện Quy chế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.