Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 715/2004/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu quảnlý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/07/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động vềngười lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nướcngoài số 122/LĐTBXH-GP ngày 24/11/2000 cấp cho Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên (PYGEMACO) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên do hoạt động không có hiệu quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên phải nộp lại bản chính giấy phép số 122/LĐTBXH-GP cho Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lýlao động ngoài nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và doanh nghiệp có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 



Nguyễn Lương Trào