Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 71-CP

Hà Nội, ngày 14  tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 32 và 33 của Pháp lệnh bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 18-01-1961;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ ngày 10-03-1977,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 248-CP ngày 28-12-1976 về việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nay thay đổi như sau:

1. Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ấn định tiến hành vào ngày 17 tháng 04 năm 1977 nay lùi lại đến ngày 15 tháng 05 năm 1977.

2. Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, khu phố, quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, xã, phường và thị trấn trước ấn định sẽ tiến hành xong trước ngày 30 tháng 04 năm 1977 nay lùi lại đến ngày 31 tháng 05 năm 1977.

Việc bầu cử đại biều Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam – Đà Nẵng trở vào phía Nam ở những nơi chuẩn bị bầu cử chậm cũng phải tiến hành xong trước ngày 30 tháng 06 năm 1977.

Căn cứ vào thời gian trên, các Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ấn định lại ngày bầu cử cho các huyện, khu phố, quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, xã, phường và thị trấn trong tỉnh, thành phố.

Điều 2. – Các ông Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Trưởng ban tổ chức của Chính phủ và các ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHINH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh