Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 6 tháng 4năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 318/QĐ-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 10 thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức, cán bộ; lĩnh vực Hội và lĩnh vực Thi đua khen thưởng tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 701 /QĐ-UBND ngày 6tháng 4 năm 2020của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

A. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1.

Tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam Bộ phận tiếp nhận

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

2.

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

5.

Tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

6.

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

7.

Tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ

và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam

Không

8.

Tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình

9.

Tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng

1.

Cử Công chức, viên chức đi đào tạo Sau đại học

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam

2.

Hỗ trợ kinh phí đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học

II

Lĩnh vực Hội

1.

Thành lập pháp nhân trực thuộc

Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ

III.

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1.

Thủ tục cấp, đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

2.

Thủ tục Hiệpy đểngànhdọcTrung ươngKhenthưởngtheothẩmquyền và đềnghịkhencao

3.

Thủ tục Khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài

4.

Thủ tục khen thưởng các phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề của tỉnh

5.

Thủ tục Khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài

6.

Thủ tục Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được

7.

Thủ tục Khen thưởng theo thủ tục đơn giản (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất)

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện, thành phố, thị xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

2.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

3.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

4.

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện, thành phố, thị xã

Không

5.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

6.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

7.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.

8.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ hợp lệ

 

PHỤ LỤC III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 701 /QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

2.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4.

Tặng danh Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

5.

Tặng tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn