Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 693/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 43 thủ tục hành chính về thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- 31 thủ tục hành chính mới (Phụ lục 1).

- 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012; Quyết định 1650/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/7/2011; Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011 và Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 thuộc lĩnh vực Thuế (Phụ lục 2).

- 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ (Phụ lục 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCT (VT, CC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC SỐ 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HÌNH THỨC SỬA ĐỔI

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Cấp Cục thuế

 

 

 

1

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

2

Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

3

Khai thuế đặc biệt đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

4

Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất bán áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

5

Khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần xuất bán áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

6

Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

7

Khai quyết toán phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

8

Khai thuế TNDN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

9

Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsopetro

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

10

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

11

Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

12

Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

13

Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

14

Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

15

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

16

Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

17

Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

18

Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

19

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

20

Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Cục Thuế

III

Cấp Chi cục thuế

 

 

 

21

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

22

Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

23

Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

24

Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

25

Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

26

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

27

Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

28

Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

29

Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

30

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

31

Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Cập nhật mới

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

Chi cục Thuế

 

PHỤ LỤC SỐ 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Nội dung sửa đổi

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

 

A

TTHC sửa đổi, bổ sung

 

 

 

 

 

I

Cấp Cục Thuế

 

 

 

 

 

1

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in (B-BTC-115224-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Gộp 2 thủ tục 161, 162 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

- Sửa tên TTHC

- Quy định rõ về mẫu thông báo phát hành Biên lai là mẫu 04b

Cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 161, 162 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 

2

Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (B-BTC-172003-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Bổ sung thêm các cơ quan xác nhận vào văn bản xác nhận về nơi xảy ra việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn

Cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 1 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

 

3

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (B- BTC-172010-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Bổ sung thêm thời hạn nộp thông báo là "03 tháng đầu năm hoặc 03 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh"

Cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 5 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

4

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Sửa tên TTHC

- Bỏ quy định về việc xuất trình bản chính khi kê khai thuế

- Bỏ quy định về việc yêu cầu có xác nhận vào báo cáo tài chính của cơ quan thuế, tài chính tại nước đầu tư (nếu nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư có tổ chức kiểm toán độc lập) hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

Cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 3 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-BTC ngày 12/7/2011

5

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân.

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Bổ sung thêm quy định về thành phần hồ sơ kèm theo Tờ khai thuế BVMT đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân tự sản xuất bao bì đóng gói sẵn hàng hóa.

- Bổ sung mẫu bảng kê hóa đơn bán bao bì theo mẫu số 03/TBVMT

Cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 36 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012

II

Cấp Chi cục thuế

 

 

 

 

6

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in (B-BTC-112485-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Sửa tên TTHC

- Quy định rõ về mẫu thông báo phát hành Biên lai là mẫu 04b

Chi cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 147 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

7

Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (B-BTC-172043-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Bổ sung thêm các cơ quan xác nhận vào văn bản xác nhận về nơi xảy ra việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn

Chi cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 11 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

8

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (B-BTC-172048-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Bổ sung thêm thời hạn nộp thông báo là "03 tháng đầu năm hoặc 03 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh"

Chi cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 5 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

9

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Sửa tên TTHC

- Bỏ quy định về việc xuất trình bản chính khi kê khai thuế

- Bỏ quy định về việc yêu cầu có xác nhận vào báo cáo tài chính của cơ quan thuế, tài chính tại nước đầu tư (nếu nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư có tổ chức kiểm toán độc lập) hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

Chi cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 3 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-BTC ngày 12/7/2011

10

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân.

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nước

- Bổ sung thêm quy định về thành phần hồ sơ kèm theo Tờ khai thuế BVMT đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân tự sản xuất bao bì đóng gói sẵn hàng hóa.

- Bổ sung mẫu bảng kê hóa đơn bán bao bì theo mẫu số 03/TBVMT

Chi cục Thuế

Sửa đổi TTHC số TT 32 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012

 

PHỤ LỤC SỐ 3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BTC ngày 05/4/2013 của Bộ Tài chính)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Cấp Cục thuế

 

 

 

1

Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ (B-BTC-172009-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN

Cục thuế

Bãi bỏ TTHC số 4 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

II

Cấp Chi cục Thuế

 

 

 

2

Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ (B-BTC-172047-TT)

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN

Chi cục thuế

Bãi bỏ TTHC số 14 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011