Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688a/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ BỊ BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính ph quy định v chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC );
- Các Sở Công Thương;
-
Văn phòng Bộ (TH-CC);
-
Lưu: VT,PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

STT

S hồ sơ TTHC(1)

Tên th tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sa đi (2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1.

1.003041

Cp Giấy chứng nhận đ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Bộ Công Thương

Công nghiệp nặng

Cục Công nghiệp

2.

1.000646

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp nặng

Cục Công nghiệp

3.

2.001651

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp nặng

Cục Công nghiệp

4.

1.003090

Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Nghị định 17/2020/NĐ- CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Xuất nhập khẩu

Cục Xuất nhp khẩu

5.

2.001293

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phm đối với cơ s sản xuất, cơ s vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

An toàn thực phẩm

Vụ Khoa học và Công nghệ

7.

2.000117

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

An toàn thực phẩm

Vụ Thị trường trong nước

8.

2.000115

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

An toàn thực phẩm

Vụ Thị trường trong nước

9.

1.000981

Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

10

1.000948

Cp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ca Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

11.

1.000911

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

12.

1.000832

Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưc của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

13.

1.000779

Cấp lại Giấy phép sản xuất sn phẩm thuốc lá

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 ca Chính phủ sửa đổi, b sung mt s điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

14.

2.000218

Cp sa đi, b sung Giấy phép sản xuất sản phm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Thị trường trong nước

15.

1.001338

Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Thị trường trong nước

16.

1.001323

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Thị trường trong nước

17.

2.000598

Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Vụ Thị trường trong nước

18.

1.004021

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đi một số Nghị định liên quan đến điu kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

19.

1.003992

Cp lại Giấy phép sn xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu t/năm trở lên)

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

20.

1.004007

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đi một s Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Công nghiệp tiêu dùng

Cục Công nghiệp

21.

1.003977

Cấp Giấy phép phân phối rượu

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đi một s Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

22

1.005376

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước ca Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

23

1.003101

Cấp lại Giấy phép phân phối rượu

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một s Nghị định liên quan đến điều kin đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Vụ Thị trường trong nước

24.

1.003820

Cấp Giy phép sản xut hóa cht bng 1

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sa đổi một s Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

25.

1.003775

Cấp lại Giấy phép sn xuất hóa chất bng 1

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

26.

2.001585

Cấp điều chnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

27.

1.003724

Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

28.

2.001722

Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, hóa chất bảng 3

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sa đổi một số Nghị định liên quan đến điu kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nưc của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

29.

1.004031

Cp điều chỉnh Giấy phép sn xuất hóa chất Bng 2, hóa chất Bảng 3

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một s Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa cht

30.

1.004015

Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

31.

2.001689

Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

32.

1.003905

Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

33.

2.000431

Cấp giấy phép Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

34.

2.000257

Cấp giấy phép Xuất khu, nhập khẩu hóa chất Bng 2, hóa cht Bảng 3

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sa đổi một s Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nưc ca Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

35.

1.003980

Cp Giấy phép sn xut hóa cht hạn chế sn xut, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

36.

1.003891

Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

37.

2.001614

Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

38.

2.002093

Cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

39

2.002094

Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sn xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sa đổi một số Nghị định liên quan đến điu kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

40.

2.002095

Cấp điều chnh giấy phép kinh doanh hóa cht hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điu kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Cục Hóa chất

41.

2.001424

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

42.

1.005184

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

43.

1.000706

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Kinh doanh khí

Vụ Th trường trong nước

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

44.

2.000591

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

45.

2.000535

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

An toàn thực phẩm

Sở Công Thương

46

2.000637

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

47.

2.000640

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ kiều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

48.

2.000197

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

49.

2.000626

Cấp Giấy phép mua bán nguyên vật liệu thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

50.

2.000204

Cp sửa đi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

51.

2.000622

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

52.

2.000190

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công

Thương

53.

2.000176

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

54.

2.000167

Cấp lại giấy phép bán buôn sn phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

55.

2.001646

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

56.

2.001636

Cấp sửa đi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

57.

2.001630

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

58.

2.001624

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

59.

2.001619

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

60

2.000636

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

61.

2.001547

Cp Giấy chng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Sở Công Thương

62.

2.001175

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Sở Công Thương

63

2.001172

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Sở Công Thương

64

1.002758

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Sở Công Thương

65

2.001161

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Sở Công Thương

66.

2.000652

Cp điều chỉnh Giấy chng nhận đ điều kiện kinh doanh hóa cht sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hóa chất

Sở Công Thương

67.

2.000142

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

68.

2.000166

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

69.

2.000354

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

C

Thủ tục hành chính cấp huyện

70.

2.000633

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhm mục đích kinh doanh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

71.

1.001279

Cp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

72.

2.000629

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

73.

2.000620

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

74.

2.000615

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

75.

2.001240

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

76.

2.000181

Cp Giấy phép bán l sn phẩm thuc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Công Thương

77.

2.000162

Cp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Công Thương

78.

2.000150

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Công Thương

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của huyện:

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính (2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

2.001235

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

2

2.001231

Cấp sửa đổi, bổ sung Giy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

3

1.002956

Cp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế