Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và nội dung đề nghị của Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đối với đề tài “ Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo - Áp điện và kỹ thuật GPS” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp:

- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 688 /QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả*

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường Trái đất dựa trên hiệu ứng từ giảo - áp điện và kỹ thuật GPS.

- Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo cảm biến từ trường có độ nhạy cao, độ ồn nhiễu thấp dựa trên hiệu ứng từ giảo - áp điện.

- Phát triển được hệ thống đo và định vị từ trường Trái đất trên cơ sở tích hợp cảm biến với kỹ thuật GPS.

a) Sản phẩm công nghệ

- 05 thiết bị đo từ trường Trái đất tích hợp kỹ thuật định vị GPS với các tính năng chính sau:

(i) Dải đo: 20 µT - 120 µT; Độ phân giải nhỏ hơn 0,1 nT; độ nhạy góc từ thiên: 10-1 độ;

(ii) Định vị trong không gian 3 chiều (kinh độ, vĩ độ và độ cao) thông qua tích hợp kỹ thuật GPS với khoảng đo trung bình dưới 5 m;

(iii) Mạch điện tử cho phép lưu trữ và xử lý thông tin cung cấp dữ liệu theo thời gian thực đáp ứng yêu cầu công tác đo từ trường trái đất trên biển và truyền tín hiệu về đất liền.

- Qui trình công nghệ chế tạo và qui trình sử dụng thiết bị cảm biến từ trường.

- Báo cáo đánh giá thử nghiệm thiết bị trên biển của một số đơn vị ứng dụng.

b) Sản phẩm khoa học

- 02 bài báo quốc tế trong hệ thống tạp chí ISI hoặc Scopus.

- 01 patent hoặc 01 giải pháp hữu ích cho sản phẩm nghiên cứu, chế tạo được.

c) Sản phẩm hỗ trợ đào tạo

- Đào tạo 04 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.

Tuyển chọn.

Thời gian thực hiện 03 năm.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 688/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 688/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/04/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Phạm Công Tạc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản