Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 147/SKHCN-SHTT ngày 13/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Lập dự toán kinh phí theo quy định, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đã được phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kịp thời tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

NHIỆM VỤ

SẢN PHẨM

TIẾN ĐỘ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

GHI CHÚ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

I

Hỗ trợ kinh phí đào tạo tập huấn, tuyên truyền

1

Tổ chức Hội nghị, đào tạo, tuyên truyền các kiến thức về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và đội ngũ cán bộ quản lý.

Hội nghị đào tạo, tập huấn

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các huyện, thị xã, thành phố phối hợp và các đơn vị liên quan.

 

2

Biên soạn và in ấn 02 tài liệu tuyên truyền về sở hữu trí tuệ phục vụ công tác tuyên truyền.

Cuốn sách được biên soạn và ban hành

Quý III/2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các chuyên gia về sở hữu trí tuệ

 

3

Tham gia các Hội chợ giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu trong và ngoài tỉnh cho các sản phẩm của tỉnh

Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm của tỉnh

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Doanh nghiệp, Hội sản xuất và kinh doanh

 

4

 

Phóng sự truyền hình tuyên truyền về Đề án

Phóng sự truyền hình

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị truyền thông

 

II

Hỗ trợ thiết kế và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong nước

 

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ 300 đối tượng sở hữu công nghiệp cho sản phẩm, dịch vụ và sản phẩm OCOP

Hồ sơ đăng ký; Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

III

Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ yếu sản phẩm đặc sản, làng nghề, sản phẩm OCOP của tỉnh

1

Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm, dịch vụ: Rau gia vị Thạch Lâm, Gà đồi Hương Sơn, Mật ong rừng Hương Sơn...

- Thương hiệu sản phẩm được xây dựng và bảo hộ;

- Xây dựng các công cụ phục vụ công tác quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm;

- Hình thành và vận hành hệ thống quản lý và sử dụng thương hiệu;

- Xây dựng hệ thống quảng bá, nhận diện thương hiệu;

- Hình thành và phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm;

- Ứng dụng các tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thạch Hà, Hương Sơn,...

Kinh phí thực hiện căn cứ vào nội dung, quy mô của dự án, Sở KH&CN, phối hợp với Sở Tài chính, các huyện, thị xã, thành phố thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt từng dự án cụ thể

2

Triển khai dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Chè Hồng Lộc dùng cho các sản phẩm từ cây chè của xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 27/5/2019

2020-2021

Trung tâm NCCN và SHTT CIPTEK

UBND huyện Lộc Hà, xã Hồng Lộc

 

3

Triển khai dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Mực Thạch Kim dùng cho sản phẩm chế biến từ con mực của vùng Cửa Sót - Thạch Kim, huyện Lộc Hà

Theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 27/5/2019

2020-2021

Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt

UBND huyện Lộc Hà; Xã Thạch Kim

 

4

Triển khai dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Kỳ Ninh dùng cho sản phẩm nước mắm của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Theo Biên bản họp Hội đồng KHCN chuyên ngành ngày 11/12/2019

2020-2021

Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt

UBND thị xã Kỳ Anh, xã Kỳ Ninh

 

5

Triển khai dự án Tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm rau an toàn Tượng Sơn

Theo Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 27/12/2019

2020-2021

Công ty CP tư vấn và đầu tư công nghệ IPS

UBND huyện Thạch Hà, xã Tượng Sơn

 

IV

Chi hoạt động quản lý, chỉ đạo và triển khai đề án

 

Chi các nội dung quản lý, triển khai, theo dõi; họp Hội đồng xét duyệt; công tác phí; văn phòng phẩm; xăng xe...

 

2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan