Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 683/2004/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 683/2004/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư xây đựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;
Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (sau đây gọi tắt là xã bãi ngang) để thực hiện việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ với các điều kiện như sau:

1. Là xã có vị trí ở vùng bãi ngang ven biển hoặc là xã cồn bãi, đầm phá, bán đảo và hải đảo có đường ranh giới sát bờ biển; có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, luôn chịu ảnh hưởng của triều cường, hạn hán, đất khô cằn, bạc mầu, canh tác khó khăn; nằm ngoài Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135);

2. Là xã nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết đinh số 587/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 5 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hộ nghèo từ 25% trở lên;

- Thiếu (chưa đủ) từ 3/6 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (bao gồm: đường giao thông: trường học; trạm y tế; nước sinh hoạt; điện sinh hoạt; chợ), cụ thể là:

+ Dưới 30% số hộ sử dụng nước sạch;

+ Dưới 50% số hộ sử dụng điện sinh hoạt;

+ Chưa có đường ô tô đến trung tâm xã hoặc ô tô không đi lại được cả năm;

+ Số phòng học (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ đáp ứng được dưới 70% nhu cầu của học sinh hoặc phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa, lá;

+ Chưa có trạm y tế xã hoặc có nhưng là nhà tạm;

+ Chưa có chợ hoặc chợ tạm thời.

3. Còn thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, tùy theo điều kiện cụ thể của từng xã, bao gồm: bờ bao chống triều cường; kè; công trình thủy lợi; trạm bơm cấp nước biển cho nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối; đường ra bến cá; chợ cá

Điều 2. Căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo điều tra xác định xã bãi ngang trên địa bàn và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)