Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE GẮN MÁY DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ THU THUẾ, LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2000/CT-UB ngày 27 tháng 9 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xe gắn máy trên địa bàn thành phố và Công văn số 3645TC/TCT ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc xử lý đối tượng kinh doanh xe gắn máy ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế thanh toán;

Theo đề nghị của Liên ngành Cục Thuế, Tài chính - Vật giá, Giao thông công chính, Thương mại tại Tờ trình số 3172 TT/LN/CT-TCVG-GTCC-TM ngày 01 tháng 6 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Bảng giá bán tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định này.

Giá quy định tại Bảng giá là giá bán lẻ và đã có thuế giá trị gia tăng; nếu bán sỉ (bán buôn) thì được tính thấp hơn nhưng tối đa không quá 0,5% giá bán lẻ quy định tại Quyết định này.

Điều 2:

1) Giao Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Thương mại, Sở Giao thông công chính thành phố Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2) Cục Thuế thường xuyên theo dõi giá mua, giá bán xe gắn máy trên thị trường để đề nghị UBND thành phố điều chỉnh giá cho phù hợp. Trường hợp giá xe máy tại thị trường địa phương biến động từ 5% đến 20% thì Cục Thuế quyết định điều chỉnh giá tối thiểu tại địa phương cho phù hợp với thực tế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2001 và thay thế cho Quyết định số 124/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 11 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Thương mại, Giao thông công chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TVTU, TT HĐND TP(b/c);
- CT và các PCT UBND TP;
- Thanh tra thành phố;
- Công an TP;
- Các Sở KH-ĐT, CN, DL;
- CVP và các PCVP UBNDTP;
- Lưu VT, KTTH(3).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm