Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2719/TTr-SXD ngày 09 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm thu thập, tổng hợp và chế độ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm: 3 Chương, 6 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2019 và thay thế Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định trách nhiệm thu thập, tổng hợp và chế độ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Tr.tâm Công nghệ thông tin truyền thông;
- Cổng Thông tin điện tử Ninh Thuận;
- VPUB: Ban TCDNC, KTTH;
- Lưu: VT. Đạt -XD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về trách nhiệm thu thập, tổng hợp và chế độ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng quy định này là các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu cho Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Điều 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, các kết quả chủ yếu đạt được trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng: xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.

Chương II

NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

Điều 3. Nội dung báo cáo chỉ tiêu thống kê

Nội dung báo cáo chỉ tiêu thống kê, bao gồm: Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổng số sự cố về công trình xây dựng; Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng; Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Số lượng và dân số đô thị; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng; Diện tích đất đô thị; Dự án đầu tư phát triển đô thị; Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị; số lượng nhà ở, diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử dụng; Công sở cơ quan hành chính nhà nước; Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu (Biểu mẫu báo cáo chi tiết và giải thích các biểu mẫu ký hiệu từ số 01/BCĐP -13/BCĐP).

Điều 4. Đối tượng báo cáo chỉ tiêu thống kê

1. Sở Xây dựng:

a) Trực tiếp báo cáo về: Dự án đầu tư phát triển đô thị; số lượng nhà ở, diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử dụng; Quy hoạch vùng tỉnh (điểm 1, A - biểu số 7/BCĐP);

b) Tổng hợp số liệu của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan về các chỉ tiêu thống kê: Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổng số sự cố về công trình xây dựng; Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng; Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; số lượng và dân số đô thị; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng; Diện tích đất đô thị; Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị; Công sở cơ quan hành chính nhà nước; Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.

2. Sở Công thương:

Thực hiện việc báo cáo về tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn (loại công trình công nghiệp - biểu số 1/BCĐP); Tổng số lượng Giấy phép xây dựng được cấp công trình trong các cụm công nghiệp (mục 2 - biểu số 02/BCĐP); Tổng số sự cố về công trình xây dựng (loại công trình công nghiệp - biểu số 3/BCĐP); Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng (loại công trình công nghiệp - biểu số 4); Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (loại công trình công nghiệp - biểu số 5/BCĐP).

3. Sở Giao thông vận tải:

Thực hiện việc báo cáo về tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn (loại công trình giao thông - biểu số 1/BCĐP); Tổng số sự cố về công trình xây dựng (loại công trình giao thông - biểu số 3/BCĐP); Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng (loại công trình giao thông - biểu số 4/BCĐP); Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (loại công trình giao thông - biểu số 5/BCĐP).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện việc báo cáo về tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn (loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - biểu số 1/BCĐP); Tổng số sự cố về công trình xây dựng (loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - biểu số 3/BCĐP); Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng (loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - biểu số 4/BCĐP); Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - biểu số 5/BCĐP).

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Thực hiện việc báo cáo về khu văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, khu bảo tồn di sản cấp quốc gia, khu chức năng quốc gia khác (mục III, IV, V - biểu số 7/BCĐP).

6. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh:

Thực hiện việc báo cáo tổng số công trình khởi công mới (trong các khu công nghiệp: biểu số 01/BCĐP); Tổng số giấy phép xây dựng được cấp (trong các khu công nghiệp: mục 2 - biểu số 02/BCĐP); Tổng số sự cố về công trình xây dựng (trong các khu công nghiệp: biểu số 3/BCĐP); Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng (trong các khu công nghiệp: biểu số 4/BCĐP); Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (trong các khu công nghiệp: biểu số 5/BCĐP); Báo cáo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết trong các khu công nghiệp (mục I, II phần B - biểu số 7/BCĐP).

7. Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

Thực hiện việc báo cáo số liệu công sở cơ quan hành chính thuộc đơn vị mình quản lý (mục cấp tỉnh - biểu số 12/BCĐP).

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố:

a) Thực hiện việc báo cáo tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổng số sự cố về công trình xây dựng; Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng; Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; số lượng và dân sô đô thị; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng; Diện tích đất đô thị; Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị; (biểu số 01/BCĐP, 02/BCĐP, 03/BCĐP, 04/BCĐP, 05/BCĐP, 06/BCĐP, 07/BCĐP, 08/BCĐP, 10/BCĐP) và Công sở cơ quan hành chính nhà nước (mục cấp huyện, cấp xã - biểu số 12/BCĐP).

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, các phòng ban và các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cung cấp các số liệu liên quan và tổng hợp báo cáo theo quy định.

9. Các Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và các Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng thực hiện việc báo cáo một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu (biểu số 13/BCĐP).

10. Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành thực hiện việc báo cáo hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị (biểu số 10/BCĐP).

Điều 5. Thời gian và chế độ báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, năm các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan quy định tại Điều 4 chịu trách nhiệm báo cáo và cung cấp các thông tin cho Sở Xây dựng theo thời gian dưới đây:

a) Báo cáo 6 tháng: gửi đến Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm báo cáo (Số liệu được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 10 tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê).

b) Báo cáo năm: gửi báo cáo ước tính đến Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm báo cáo (Số liệu được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 10 tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê); báo cáo chính thức là ngày 10 tháng 2 năm sau (Số liệu được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê).

2. Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng:

a) Báo cáo 6 tháng: Gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6 năm báo cáo.

b) Báo cáo năm: Gửi báo cáo đến Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm báo cáo, báo cáo chính thức là ngày 15 tháng 02 năm sau.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong việc tổng hợp, tính toán các số liệu chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng theo đúng quy định. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện. Định kỳ 6 tháng, năm cung cấp thông tin việc chấp hành báo cáo của các cơ quan cho Sở Nội vụ theo dõi tổng hợp.

2. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện việc thu thập, cung cấp, tổng hợp các thông tin thống kê trên địa bàn thuộc lĩnh vực được phân công gửi về Sở Xây dựng theo định kỳ, đúng thời gian quy định của từng chỉ tiêu thống kê.

3. Sở Nội vụ theo dõi, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tình hình, kết quả chế độ báo cáo để làm cơ sở cho việc bình xét thi đua khen thưởng cuối năm và đề xuất hướng xử lý trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc cần thay đổi bổ sung, các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản kịp thời gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Biểu số: 01/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo: …

Đơn vị nhận báo cáo:
Sở Xây dựng

 

 

Mã số

Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán) (ĐVT: Triệu đồng)

Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn (ĐVT: Công trình)

Số liệu cùng kỳ năm trước

Số liệu trong kỳ báo cáo

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

A

B

1

2

3

4

Tổng số

01

 

 

 

 

I. Phân theo quy mô dự án

 

 

 

 

 

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia

02

 

 

 

 

- Công trình thuộc dự án nhóm A

03

 

 

 

 

- Công trình thuộc dự án nhóm B

04

 

 

 

 

- Công trình thuộc dự án nhóm C

05

 

 

 

 

II. Phân loại công trình theo công năng

 

 

 

 

 

- Công trình dân dụng

06

 

 

 

 

- Công trình công nghiệp

07

 

 

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

08

 

 

 

 

- Công trình giao thông

09

 

 

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 01/BCĐP

1. Khái niệm

- Công trình khởi công mới trên địa bàn là công trình đủ Điều kiện khởi công xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và được khởi công xây dựng mới trong năm sau khi chủ đầu tư gửi thông báo cho cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương biết để theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ) là số công trình được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thu thập, tổng hợp từ các thông tin trong thông báo khởi công do chủ đầu tư gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn.

- Các công trình xây dựng khởi công mới được phân theo các nhóm dự án (theo quy định của Luật đầu tư công) và phân loại theo công năng sử dụng (theo quy định của Luật Xây dựng).

- Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán) là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hạp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số liệu các chỉ tiêu tương ứng tại cột A về tổng mực đầu tư/dự toán công trình cùng kỳ năm trước, đơn vị tính là (triệu đồng);

- Cột 2: Ghi số liệu các chỉ tiêu tương ứng tại cột A về tổng mức đầu tư/dự toán công trình trong kỳ báo cáo, đơn vị tính là (triệu đồng);

- Cột 3: Ghi số liệu các chỉ tiêu tương ứng tại cột A về tổng số các công trình khởi công mới trên địa bàn cùng kỳ năm trước, đơn vị tính là (công trình);

- Cột 4: Ghi số liệu các chỉ tiêu tương ứng tại cột A về tổng số các công trình khởi công mới trên địa bàn trong kỳ báo cáo, đơn vị tính là (công trình).

 

Biểu số: 02/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TỔNG SỐ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP VÀ SỐ CÔNG TRÌNH VI PHẠM QUY ĐỊNH TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN
(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo:
Sở Xây dựng

 

 

Đơn vị tính

Mã số

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

I. Tổng số giấy phép xây dựng được cấp

GPXD

01

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

1. Cấp cho nhà ở riêng lẻ

GPXD

02

 

 

2. Cấp cho các công trình/dự án

GPXD

03

 

 

II. Tổng số các công trình được kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng

 

04

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1. Số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng

Công trình

05

 

 

1.1. Không phép

Công trình

06

 

 

1.2. Sai phép

Công trình

07

 

 

1.3. Vi phạm khác

Công trình

08

 

 

2. Kết quả xử phạt

 

 

 

 

2.1. Số lượng quyết định xử phạt

Quyết định

09

 

 

2.2. Số lượng quyết định xử phạt đã được chấp hành

Quyết định

10

 

 

2.3. Số lượng QĐ xử phạt bị cưỡng chế thi hành

Quyết định

11

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 02/BCĐP

1. Khái niệm

* Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

- Giấy phép xây dựng gồm:

+ Giấy phép xây dựng mới;

+ Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

+ Giấy phép di dời công trình.

- Tổng số giấy phép xây dựng được cấp là số giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 cấp trong năm.

+ Giấy phép xây dựng được cấp cho nhà ở riêng lẻ là giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng cấp cho nhà ở riêng lẻ trong năm.

+ Giấy phép xây dựng được cấp cho các công trình/dự án là giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng cấp cho công trình/dự án trong năm.

* Tổng số các công trình được kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng là số công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra trong năm.

- Số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn là số công trình vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước (các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng được quy định tại Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ).

+ Công trình không phép là công trình đã khởi công xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng.

+ Công trình sai phép là công trình đã khởi công xây dựng nhưng xây dựng sai nội dung ghi trong giấy phép xây dựng.

+ Vi phạm khác là các vi phạm ngoài hai nội dung nêu trên (công trình không phép và công trình sai phép).

- Kết quả xử phạt là tổng số các công trình vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

+ Số lượng quyết định xử phạt là tổng số quyết định đã được cơ quan xử phạt ban hành.

+ Số lượng quyết định xử phạt đã được chấp hành là tổng số quyết định xử phạt đã được đối tượng bị xử phạt chấp hành.

+ Số lượng quyết định xử phạt bị cưỡng chế thi hành là tổng số quyết định xử phạt mà đối tượng bị xử phạt không tự nguyện chấp hành buộc phải cưỡng chế thi hành.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A cùng kỳ năm trước;

- Cột 2: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 03/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TỔNG SỐ SỰ CỐ VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo:
Sở Xây dựng

Đơn vị tính: Sự cố

 

Mã số

Số lượng cùng kỳ năm trước

Số lượng trong kỳ báo cáo

A

C

1

2

Tổng số sự cố về công trình xây dựng

01

 

 

1. Sự cố cấp I

02

 

 

Chia theo loại công trình

 

 

 

- Công trình dân dụng

03

 

 

- Công trình công nghiệp

04

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

05

 

 

- Công trình giao thông

06

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

07

 

 

2. Sự cố cấp II

08

 

 

Chia theo loại công trình

 

 

 

- Công trình dân dụng

09

 

 

- Công trình công nghiệp

10

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

11

 

 

- Công trình giao thông

12

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

13

 

 

3. Sự cố cấp III

14

 

 

Chia theo loại công trình

 

 

 

- Công trình dân dụng

15

 

 

- Công trình công nghiệp

16

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

17

 

 

- Công trình giao thông

18

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

19

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

……, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 03/BCĐP

1. Khái niệm

- Sự cố công trình xây dựng là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình.

- Cấp sự cố được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III như sau:

* Sự cố cấp I bao gồm:

- Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 6 người trở lên;

- Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên.

* Sự cố cấp II bao gồm:

- Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 1 người đến 5 người;

- Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II, cấp III hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II và cấp III.

* Sự cố cấp III bao gồm các sự cố còn lại ngoài các sự cố công trình xây dựng quy định tại cấp I cấp II nêu trên.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A cùng kỳ năm trước;

- Cột 2: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 04/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHẤP THUẬN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo:
Sở Xây dựng

Đơn vị tính: Công trình

 

Mã số

Số lượng cùng kỳ năm trước

Số lượng trong kỳ báo cáo

A

C

1

2

Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng

01

 

 

1. Công trình cấp I

02

 

 

Chia theo loại công trình

 

 

 

- Công trình dân dụng

03

 

 

- Công trình công nghiệp

04

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

05

 

 

- Công trình giao thông

06

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

07

 

 

2. Công trình cấp II

08

 

 

Chia theo loại công trình

 

 

 

- Công trình dân dụng

09

 

 

- Công trình công nghiệp

10

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

11

 

 

- Công trình giao thông

12

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

13

 

 

3. Công trình cấp III

14

 

 

Chia theo loại công trình

 

 

 

- Công trình dân dụng

15

 

 

- Công trình công nghiệp

16

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

17

 

 

- Công trình giao thông

18

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

19

 

 

4. Công trình cấp IV

20

 

 

Chia theo loại công trình

 

 

 

- Công trình dân dụng

21

 

 

- Công trình công nghiệp

22

 

 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật

23

 

 

- Công trình giao thông

24

 

 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

25

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 04/BCĐP

1. Khái niệm

- Công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng là các công trình được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư sau khi tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành đưa vào sử dụng được quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Việc phân loại công trình thực hiện theo Phụ lục I của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Việc phân cấp công trình thực hiện theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A cùng kỳ năm trước.

- Cột 2: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 05/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TAI NẠN LAO ĐỘNG, SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỘ XÂY DỰNG (Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo:
Sở Xây dựng

 

 

Đơn vị tính

Mã số

Số lượng cùng kỳ năm trước

Số lượng trong kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

I. Tổng số sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Vụ

01

 

 

II. Tổng số vụ tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình

Vụ

02

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

1. Do sự cố công trình

Vụ

03

 

 

2. Do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động

Vụ

04

 

 

3. Do người lao động

Vụ

05

 

 

4. Do yếu tố khác

Vụ

06

 

 

III. Tổng số người chết do tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình

Người

07

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

1. Do sự cố công trình

Người

08

 

 

2. Do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động

Người

09

 

 

3. Do người lao động

Người

10

 

 

4. Do yếu tố khác

Người

11

 

 

IV. Tổng số người bị thương do tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình

 

12

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

1. Do sự cố công trình

Người

13

 

 

2. Do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động

Người

14

 

 

3. Do người lao động

Người

15

 

 

4. Do yếu tố khác

Người

16

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 05/BCĐP

1. Khái niệm

- Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là hư hỏng hoặc sập, đổ của máy, thiết bị, vật tư (trừ thanh cột chống tổ hợp) xảy ra trong quá trình thi công xây dựng gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho con người, tài sản.

- Tai nạn lao động (TNLĐ) là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động trong quá trình thi công xây dựng. TNLĐ bao gồm 03 loại: TNLĐ chết người, TNLĐ nặng, TNLĐ nhẹ.

- Tổng số vụ TNLĐ trong thi công xây dựng bao gồm tổng số các vụ TNLĐ xảy ra do sự cố công trình, do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động, do người lao động, do yếu tố khác trong quá trình thi công xây dựng.

- Tổng số người chết do TNLĐ là tổng số người chết do sự cố công trình, do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động, do người lao động, do yếu tố khác trong quá trình thi công xây dựng.

- Tổng số người bị thương do TNLĐ (bao gồm TNLĐ nặng và TNLĐ nhẹ) là tổng số người bị thương do sự cố công trình, do sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động, do người lao động, do yếu tố khác trong quá trình thi công xây dựng.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A cùng kỳ năm trước;

- Cột 2: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 06/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

SỐ LƯỢNG VÀ DÂN SỐ
ĐÔ THỊ
(Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

 

 

Mã số

Số lượng đô thị

Dân số đô thị (người)

Tổng số

Trong đó:

Dân số khu vực nội thị

A

B

1

2

3

Tỉnh………………

 

 

 

 

Đô thị loại I

 

 

 

 

Đô thị loại II

 

 

 

 

Đô thị loại III

 

 

 

 

Đô thị loại IV

 

 

 

 

Đô thị loại V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

……., ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 06/BCĐP

1. Khái niệm

- Số lượng đô thị là tổng số đô thị toàn quốc từ loại đặc biệt đến loại V được tổng hợp trên cơ sở báo cáo của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số lượng, loại đô thị.

Đô thị phân theo loại đô thị thành 5 loại như sau:

- Đô thị loại I;

- Đô thị loại II;

- Đô thị loại III;

- Đô thị loại IV;

- Đô thị loại V. I

- Dân số đô thị là dân số tính theo ranh giới hành chính thuộc địa giới hành chính của thành phố, thị xã, thị trấn, tính theo đơn vị 1000 người. I

- Dân số khu vực nội thị (nội thành, nội thị và thị trấn) là dân số tính theo ranh giới hành chính các phường, thị trấn, tính theo đơn vị 1000 người.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Phương pháp tính:

Dân số đô thị:

N = N1+N2

Trong đó:

N - Dân số đô thị (người);

N1 - Dân số khu vực nội thành, nội thị và thị trấn (1000 người);

N2 - Dân số khu vực ngoại thành, ngoại thị (1000 người).

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số lượng đô thị chia theo loại đô thị trên địa bàn trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi dân số đô thị theo phân loại đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 3: Ghi dân số khu vực nội thị theo phân loại đô thị trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 07/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY CHẾ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG
(Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

A. Báo cáo về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh

 

Mã số

Năm phê duyệt

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch (ha)

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo (ha)

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

1. Quy hoạch vùng tỉnh

 

 

 

 

 

B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia

 

Mã số

Quy hoạch chung

Quy hoạch chi tiết

Năm phê duyệt

Diện tích quy hoạch (ha)

Số lượng đồ án

Diện tích quy hoạch (ha)

A

B

C

1

2

3

I. Khu kinh tế

 

 

 

 

 

1. Khu...

 

 

 

 

 

2. Khu...

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

II. Khu công nghiệp tập trung

 

 

 

 

 

1. Khu...

 

 

 

 

 

2. Khu...

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

III. Khu văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia

 

 

 

 

 

1. Khu...

 

 

 

 

 

2. khu...

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

IV. Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia

 

 

 

 

 

1. Khu...

 

 

 

 

 

2. Khu...

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

V. Khu chức năng cấp quốc gia khác

 

 

 

 

 

1. Khu...

 

 

 

 

 

2. Khu...

 

 

 

 

 

C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500 trong đô thị

 

Mã số

Số lượng đồ án

Diện tích quy hoạch (ha)

Tỷ lệ phủ kín QHPK đô thị

Tỷ lệ phủ kín QHCT đô thị

A

B

1

2

3

4

I. Đô thị...

1

 

 

 

 

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

 

 

 

 

 

2. QH chi tiết 1/500

 

 

 

 

II. Đô thị...

 

 

 

 

 

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

 

 

 

 

 

2. QH chi tiết 1/500

 

 

 

 

 

III. Đô thị...

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

 

 

 

 

 

2. QH chi tiết 1/500

 

 

 

 

 

D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn

 

Mã số

Số xã của tỉnh/thành phố

Số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn được phê duyệt

Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn

Ghi chú

A

B

1

2

3=2/1

4

Tổng số

 

 

 

 

 

E. Báo cáo về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

 

Mã số

Thời gian phê duyệt

Thời gian tổ chức lập

Ghi chú

A

B

1

2

3

I. Tổng số Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị được duyệt

 

*

Ghi tổng số Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị được duyệt vào dòng *

Quy chế...

 

 

 

 

Quy chế...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

II. Tổng số Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo danh mục

 

**

Ghi tổng số Quy chế quản lý quy hoạch KT theo danh mục vào dòng **

Quy chế...

 

 

 

 

Quy chế...

 

 

 

 

………

 

 

 

 

F. Báo cáo về Thiết kế đô thị riêng

 

Mã số

Thời gian phê duyệt

Thời gian tổ chức lập

Ghi chú

A

B

1

2

3

I. Tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng được duyệt

 

*

Ghi tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng được duyệt vào dòng *

Đồ án...

 

 

 

 

Đồ án...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng theo danh mục

 

**

Ghi tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng theo danh mục vào dòng **

Đồ án...

 

 

 

 

Đồ án...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 07/BCĐP

Mục A: Báo cáo về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh

1. Khái niệm

- Diện tích đất xây dựng đô thị là diện tích đất xây dựng được xác định theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt đang trong thời hạn hiệu lực của quy hoạch đô thị.

- Diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo được giải thích tại biểu số 08/BCĐP.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột A: Ghi chi tiết vùng tỉnh có quy hoạch trong kỳ báo cáo;

- Cột C: Ghi năm vùng tỉnh có quy hoạch được phê duyệt;

- Cột 1: Ghi diện tích đất đô thị tương ứng đối với các quy hoạch vùng tỉnh tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo tương ứng với quy hoạch vùng tỉnh tại cột A.

Mục B: Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia

1. Khái niệm

- Diện tích quy hoạch theo quy hoạch chung xây dựng của một khu chức năng đặc thù cấp quốc gia (khu kinh tế, khu công nghiệp, khu văn hóa thể thao du lịch cấp quốc gia, khu bảo tồn di sản cấp quốc gia và các khu chức năng cấp quốc gia khác) là diện tích phạm vi lập quy hoạch theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Diện tích quy hoạch theo quy hoạch chi tiết xây dựng là tổng diện tích phạm vi lập quy hoạch của các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột A: Ghi cụ thể tên các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu văn hóa thể thao du lịch cấp quốc gia, khu bảo tồn di sản cấp quốc gia và các khu chức năng cấp quốc gia khác có trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo;

- Cột C: Ghi năm phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đối với các khu chức năng tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 1: Ghi diện tích quy hoạch theo quy hoạch chung xây dựng đối với các khu chức năng đặc thù quốc gia tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi tổng số đồ án đã được lập quy hoạch chi tiết đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu văn hóa, thể thao, du lịch và khu chức năng khác tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 3: Ghi tổng diện tích quy hoạch theo quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các khu chức năng tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

Lưu ý: Đối với các khu chức năng không phải lập quy hoạch chung xây dựng (khu công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 500 ha; khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, khu kinh doanh tập trung khác,...) không cần phải ghi số liệu tại cột 1 nhưng phải có số liệu về quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

Mục C: Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500 trong đô thị

1. Khái niệm

- Diện tích quy hoạch đối với quy hoạch phân khu (QHPK) là tổng diện tích phạm vi lập quy hoạch của các đồ án QHPK (QHCT tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt trước khi Luật quy hoạch đô thị có hiệu lực) trong đô thị tương ứng được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm báo cáo.

- Diện tích quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết (QHCT) là tổng diện tích phạm vi lập quy hoạch của các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trong đô thị tương ứng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm báo cáo.

- Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt được lấy theo đô thị tương ứng tại Cột 3 biểu số 08/BCĐP của Thông tư này.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Phương pháp tính:

Tỷ lệ phủ kín QHPK đô thị (%)

=

Tổng diện tích các khu vực đã có QHPK đô thị được duyệt

x

100

Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt

 

Tỷ lệ phủ kín QHCT đô thị (%)

=

Tổng diện tích các khu vực đã có QHCT đô thị được duyệt

x

100

Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt

Cách ghi biểu:

- Cột A: Ghi tên cụ thể từng đô thị có quy hoạch phân khu (và quy hoạch chi tiết 1/2000 trước khi Luật quy hoạch có hiệu lực), quy hoạch chi tiết 1/500;

- Cột 1: Ghi số lượng đồ án QHPK, QHCT còn hiệu lực thời hạn quy hoạch đối với các đô thị tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi tổng diện tích QHPK, QHCT còn hiệu lực thời hạn quy hoạch đối với các đô thị tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

- Lưu ý: Tổng diện tích các khu vực đã có quy hoạch chi tiết không bao gồm quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư nông thôn trong đô thị.

Mục D: Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn

1. Khái niệm

Tổng số xã đã có quy hoạch là tổng số xã đã lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn theo quy định của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD- BTNMT-BNNGTNT ngày 31/10/2011 hoặc đã có quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định Luật Xây dựng năm 2014.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Phương pháp tính:

Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn (%)

=

Số xã đã có quy hoạch nông thôn

x

100

Tổng số xã trên địa bàn tỉnh

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi tổng số xã trên địa bàn tỉnh, thành phố trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Tổng số xã đã có quy hoạch xây dựng xã nông thôn theo quy định của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BTNMT-BNNGTNT ngày 31/10/2011 hoặc đã có quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định Luật xây dựng năm 2014 trên tổng số xã trên địa bàn tỉnh.

Mục E: Báo cáo về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

1. Khái niệm

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị là quy chế phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc được lập trên cơ sở phù hợp với quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn đô thị.

Nội dung quy chế phải kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, cảnh quan, di sản đô thị. Tùy theo tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương về địa hình, khí hậu, tập quán văn hóa, Điều kiện kinh tế, xã hội, quy mô, tính chất của đô thị, nội dung quy chế có thể Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột A: Ghi chi tiết tên Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 1: Ghi năm phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị;

- Cột 2: Ghi Khoảng thời gian dự kiến lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.

Mục F: Báo cáo về Thiết kế đô thị riêng

1. Khái niệm

- Thiết kế đô thị riêng là thiết kế đô thị không nằm trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Đối tượng lập thiết kế đô thị riêng gồm: Thiết kế đô thị cho một tuyến phố; Thiết kế đô thị cho các ô phố, lô phố.

- Tổng số đồ án thiết kế đô thị riêng theo danh mục là số đồ án được xác định trong danh mục do UBND cấp tỉnh đưa vào theo kế hoạch cải tạo đô thị trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của đô thị theo giai đoạn. (Điều 45, 46 Nghị định 37/NĐ-CP ngày 07/4/2010) và kế hoạch quy hoạch hằng năm của UBND cấp tỉnh (Khoản 2, Điều 32, Luật Quy hoạch đô thị).

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột A: Ghi chi tiết tên đồ án Thiết kế đô thị riêng đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 1: Ghi năm phê duyệt đồ án của thiết kế đô thị;

- Cột 2: Ghi Khoảng thời gian dự kiến lập đồ án thiết kế đô thị.

 

Biểu số: 08/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

DIỆN TÍCH ĐẤT ĐÔ THỊ
(Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

Đơn vị tính: ha

 

Mã số

Năm phê duyệt QHC

Diện tích đất toàn đô thị

Diện tích nội thành/ nội thị

Diện tích đất xây dựng đô thị theo QHC được duyệt

Diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó:

Đất cây xanh

Đất giao thông

Tổng số

Đất bến bãi đỗ xe

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

1. Thành phố trực thuộc trung ương

01

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các quận nội thành

02

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đô thị trực thuộc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại III

03

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại IV

04

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại V

05

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tỉnh ………….

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại I

07

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại II

08

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại III

09

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại IV

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô thị loại V

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…., ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 08/BCĐP

1. Khái niệm

- Diện tích đất toàn đô thị là diện tích tính theo ranh giới hành chính thuộc địa giới hành chính của thành phố, thị xã, thị trấn, tính theo đơn vị ha.

- Diện tích đất nội thành, nội thị là diện tích đất tính theo ranh giới hành chính các phường, thị trấn, tính theo đơn vị ha.

- Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung được duyệt là diện tích đất xây dựng đô thị được xác định tại đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt.

- Diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo được tính bằng tổng diện tích đất phi nông nghiệp không bao gồm đất thủy lợi và đất sông ngòi, kênh, rạch, suối thuộc ranh giới hành chính phường, thị trấn và đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị tập trung trên địa bàn khu vực ngoại thành, ngoại thị (bao gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu đô thị, khu du lịch, văn hóa - giáo dục, thể dục thể thao, thương mại, resort và các dự án đầu mối hạ tầng kỹ thuật tập trung), tính theo đơn vị ha.

- Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị bao gồm: công viên, vườn hoa phục vụ một hay nhiều đơn vị ở, toàn đô thị hoặc cấp vùng (bao gồm cả các công viên chuyên đề); diện tích mặt nước nằm trong khuôn viên các công viên, vườn hoa, trong đó chỉ tiêu mặt nước khi quy đổi ra chỉ tiêu đất cây xanh/người không chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở; không bao gồm các loại cây xanh chuyên dụng.

- Diện tích đất giao thông đô thị bao gồm diện tích đường đô thị; diện tích các công trình đầu mối giao thông; diện tích đường giao thông đối ngoại và diện tích bến, bãi đỗ xe.

+ Diện tích bến, bãi đỗ xe trong đô thị bao gồm diện tích bến bãi ô tô khách, hàng hóa; bãi đỗ xe trong đô thị.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột C: Ghi năm phê duyệt quy hoạch chung của đô thị tại cột A trong kỳ báo cáo đối với đô thị là thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi diện tích đất theo loại đô thị tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 09/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
(Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

 

 

Mã số

Loại đô thị

Tổng số dự án

Quy mô Dự án được duyệt

Lũy kế hiện trạng thực hiện trong kỳ báo cáo

Ghi chú

Tổng diện tích (ha)

Tổng dân số dự kiến (1.000 người)

Diện tích (ha)

Ước dân số phục vụ (1.000 người)

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

1. Dự án đầu tư phát triển đô thị đang thực hiện trên địa bàn

 

Đặc biệt

 

 

 

 

 

 

Loại I

 

 

 

 

 

 

Loại II

 

 

 

 

 

 

Loại III

 

 

 

 

 

 

Loại IV

 

 

 

 

 

 

Loại V

 

 

 

 

 

 

2. Dự án đầu tư phát triển đô thị đăng ký mới trong kỳ báo cáo

 

Đặc biệt

 

 

 

 

 

 

Loại I

 

 

 

 

 

 

Loại II

 

 

 

 

 

 

Loại III

 

 

 

 

 

 

Loại IV

 

 

 

 

 

 

Loại V

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 09/BCĐP

1. Khái niệm

- Dự án đầu tư phát triển đô thị là các dự án đầu tư xây dựng một tổ hợp công trình trên một khu đất được giao theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn đô thị.

- Số lượng dự án đầu tư phát triển đô thị là tổng số lượng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư và đang triển khai thực hiện đầu tư.

- Diện tích đất hiện trạng thực hiện trong kỳ báo cáo là lũy kế diện tích khu vực của dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được tiến hành đầu tư xây dựng.

- Hiện trạng dân số phục vụ của dự án là ước tính tổng dân số khu vực của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi số lượng dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 2: Ghi tổng quy mô- diện tích đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt của các dự án đầu tư phát triển đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 3: Ghi tổng quy mô dân số dự kiến đáp ứng của các dự án đầu tư phát triển đô thị được duyệt trên địa bàn đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 4: Ghi tổng quy mô diện tích đất hiện trạng đã được triển khai đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư phát triển đô thị trong kỳ báo cáo;

- Cột 5: Ghi tổng quy mô dân số ước tính đang phục vụ của các dự án đầu tư phát triển đô thị trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 10/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
(Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

 

 

Đơn vị

Mã số

Tổng số

Chia theo loại đô thị:

Loại Đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

Loại IV

Loại V

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

1. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

%

01

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Tổng dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

Người

02

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổng công suất cấp nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Tổng công suất thiết kế của nhà máy nước

m3/ngày

03

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tổng công suất khai thác của nhà máy nước

m3/ngày

04

 

 

 

 

 

 

 

3. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch

%

05

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn đo qua đồng hồ tổng bình quân m3/ngày

m3/ngày

06

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tổng lượng nước đã thu được tiền từ người sử dụng bình quân m3/ngày

m3/ngày

07

 

 

 

 

 

 

 

4. Tổng công suất xử lý nước thải đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Tổng công suất thiết kế xử lý nước thải đô thị

m3/ngày

08

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Tổng công suất khai thác xử lý nước thải đô thị

m3/ngày

09

 

 

 

 

 

 

 

5. Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định

%

10

 

 

 

 

 

 

 

6. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt

%

11

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Tổng dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Người

12

 

 

 

 

 

 

 

7. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định

%

13

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom

Tấn

14

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định

Tấn

15

 

 

 

 

 

 

 

8. Khối lượng chất thải rắn xây dựng được thu gom, tái chế tái hoặc tái sử dụng

Tấn

16

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Khối lượng chất thải rắn xây dựng được thu gom

Tấn

17

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Khối lượng chất thải rắn xây dựng được tái chế hoặc tái sử dụng

Tấn

18

 

 

 

 

 

 

 

9. Tổng chiều đài đường đô thị (tính từ đường khu vực trở lên)

km

19

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Tổng chiều dài đường đô thị được ngầm hóa (tính từ đường khu vực trở lên)

km

20

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Tổng chiều dài đường đô thị được chiếu sáng (tính từ đường khu vực trở lên)

km

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

……., ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Ghi chú: Đối với chỉ tiêu Tổng dân số đô thị để tính toán các chỉ tiêu ở biểu này được lấy số liệu ở biểu 06/BCĐ

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 10/BCĐP

1. Khái niệm

- Nước sạch là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về nước sạch theo yêu cầu sử dụng.

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là tỷ lệ phần trăm dân sô đô thị được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên tổng dân số đô thị.

- Tổng công suất thiết kế của nhà máy nước là tổng công suất cấp nước thiết kế của các nhà máy nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn.

- Tổng công suất khai thác của nhà máy nước là tổng công suất cấp nước thực tế cung cấp vào mạng lưới đường ống qua đồng hồ tổng của các nhà máy nước.

- Lượng nước thất thoát, thất thu là lượng nước hao hụt trên mạng lưới đường ống và lượng nước đã sử dụng nhưng không thu được tiền nước.

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là tỷ lệ phần trăm lượng nước thất thoát, thất thu trong tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn đo qua đồng hồ tổng.

- Tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn đo qua đồng hồ tổng là lượng nước thực tế phát vào mạng lưới đường ống cấp nước được xác định qua đồng hồ đo nước tại nhà máy nước.

- Tổng lượng nước đã thu được tiền từ người sử dụng là tổng lượng nước thực tế khách hàng đã dùng nước và đã trả tiền nước.

- Tổng công suất thiết kế xử lý nước thải đô thị là tổng công suất thiết kế của các nhà máy xử lý nước thải đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn.

- Tổng công suất khai thác xử lý nước thải đô thị là tổng công suất vận hành thực tế xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào vận hành trên địa bàn.

- Nước thải là nước đã qua sử dụng và được xả thải ra môi trường xung quanh. Xử lý nước thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật làm giảm, loại bỏ, tiêu hủy các thành phần có hại trong nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

- Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định là tỷ lệ phần trăm nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trên 80% tổng công suất cấp nước sạch tại địa phương.

- Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải), được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.

- Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt là tỷ lệ phần trăm dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom CTRSH trên tổng dân số đô thị.

- Khối lượng CTRSH được thu gom là khối lượng CTRSH được thu gom, vận chuyển bởi các công ty dịch vụ công ích, doanh nghiệp tư nhân, tổ, đội thu gom CTRSH... và đưa đến các cơ sở xử lý chất thải rắn hoặc bãi chôn lấp.

- Khối lượng CTRSH được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định là khối lượng CTRSH được xử lý tại cơ sở xử lý chất thải rắn hoặc bãi chôn lấp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

- Tỷ lệ CTRSH được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định là tỷ lệ phần trăm khối lượng CTRSH được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trên tổng khối lượng CTRSH được thu gom.

- Chất thải rắn xây dựng là CTR phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình (bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ).

- Khối lượng CTR xây dựng được thu gom là khối lượng CTR xây dựng được thu gom, vận chuyển và đưa đến các cơ sở xử lý CTR xây dựng.

- Tái chế CTR xây dựng là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để thu lại các thành phần có giá trị từ CTR xây dựng.

- Cơ sở xử lý CTR xây dựng là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTR xây dựng (có thể bao gồm cả hoạt động tái chế, tái sử dụng hoặc chôn lấp).

- Đường đô thị là đường nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị. Cấp đường đô thị xác định theo QCVN 07 - 4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông.

- Tổng chiều dài đường đô thị (tính từ đường khu vực trở lên) là tổng số km đường đô thị tính từ đường khu vực trở lên.

- Tổng chiều dài đường đô thị được ngầm hóa (tính từ đường khu vực trở lên) là tổng số km đường đô thị tính từ đường khu vực trở lên được ngầm hóa hệ thống đường dây, cáp viễn thông, điện lực và chiếu sáng công cộng.

- Tổng chiều dài đường đô thị được chiếu sáng (tính từ đường khu vực trở lên) là tổng số km đường đô thị tính từ đường khu vực trở lên được chiếu sáng.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Phương pháp tính:

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung:

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%)

=

Dân số đô thị được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

x

100

Tổng dân số đô thị

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch:

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch (%)

=

Tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn qua đồng hồ tổng - Tổng lượng nước đã thu được tiền từ người sử dụng

x

100

Tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn đo qua đồng hồ tổng

Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định:

Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định (%)

=

Tổng công suất khai thác xử lý nước thải đô thị

x

100

Tổng công suất khai thác của nhà máy nước x 80%

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom CTRSH:

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom CTRSH (%)

=

Dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom CTRSH

x

100

Tổng dân số đô thị

- Tỷ lệ CTRSH đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định:

Tỷ lệ CTRSH đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định (%)

=

Khối lượng CTRSH được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định

x

100

Khối lượng CTRSH được thu gom

Cách ghi biểu:

- Cột 1: Ghi tổng số (hoặc tỷ lệ hoặc số liệu bình quân) tương ứng với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo;

- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi chi tiết với từng loại đô thị đối với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.

 

Biểu số: 11/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

SỐ LƯỢNG NHÀ Ở, DIỆN TÍCH NHÀ Ở CÔNG VỤ HIỆN CÓ VÀ SỬ DỤNG (Năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

 

 

Đơn vị tính

Mã số

Tổng số

Chia theo loại nhà

Căn hộ

Nhà liền kề

Biệt thự

A

B

C

1=2+3+4

2

3

4

1. Số lượng nhà ở công vụ hiện có và sử dụng. Chia ra:

căn hộ/nhà ở

01

 

 

 

 

- Khu vực thành thị

-

02

 

 

 

 

- Khu vực nông thôn

-

03

 

 

 

 

2. Diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử dụng. Chia ra:

m2

04

 

 

 

 

- Khu vực thành thị

-

05

 

 

 

 

 

- Khu vực nông thôn

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 11/BCĐP

1. Khái niệm

- Nhà ở công vụ là nhà ở do Nhà nước đầu tư xây dựng (bao gồm cả mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ) được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật Nhà ở 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Các đối tượng được thuê nhà ở công vụ được quy định gồm:

* Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ;

* Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật nhà ở 2014 được Điều động, luân chuyển đến công tác tại cơ quan trung ương giữ chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên; được Điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên;

* Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 32 Luật nhà ở 2014 được Điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

* Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được Điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang;

* Giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

* Bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

* Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

- Số lượng nhà ở công vụ hiện có và sử dụng là tổng số các căn hộ chung cư/nhà liền kề/biệt thự hiện có trên địa bàn tại thời điểm báo cáo.

- Diện tích nhà ở công vụ hiện có và sử dụng là tổng diện tích căn hộ chung cư/nhà liền kề/biệt thự tính theo m2 hiện có trên địa bàn tại thời điểm báo cáo.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Phương pháp tính

* Mỗi căn hộ chung cư/nhà ở liền kề/biệt thự hiện có và sử dụng trên địa bàn tại thời điểm báo cáo được tính là một đơn vị.

* Đối với tính diện tích căn hộ chung cư: diện tích căn hộ chung cư (theo diện tích thông thủy) được tính bằng tổng diện tích sử dụng cho mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; không tính diện tích sử dụng chung (như: cầu thang hành lang chung, nhà bếp và nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ, phòng văn hóa,...).

 

Biểu số: 12/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Năm)

Đơn vị báo cáo: …..

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

 

 

Đơn vị tính

Mã số

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

A

B

C

1=2+3+4

2

3

4

1. Tổng số trụ sở cơ quan hành chính nhà nước có đến 31/12

Trụ sở

01

 

 

 

 

2. Tổng diện tích sàn xây dựng có đến 31/12

m2 sàn

02

 

 

 

 

3. Số lượng trụ sở xây dựng mới, sửa chữa cải tạo trong kỳ báo cáo

Trụ sở

03

 

 

 

 

Diện tích đầu tư xây dựng mới

m2 sàn

04

 

 

 

 

Diện tích sửa chữa, cải tạo

m2 sàn

05

 

 

*

 

Vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa cải tạo

Triệu đồng

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…, ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 12/BCĐP

1. Khái niệm

- Công sở cơ quan hành chính nhà nước là nơi làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn tại địa phương;

- Tổng số công sở cơ quan hành chính nhà nước là tổng số công sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các sở, ban, ngành; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các phòng ban chuyên môn; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Tổng diện tích sàn xây dựng là tổng diện tích sàn của tất cả các tầng bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum;

- Diện tích đầu tư xây dựng mới là tổng diện tích sàn được đầu tư xây dựng mới đã hoàn thành (tính trong kỳ báo cáo);

- Diện tích sửa chữa, cải tạo là tổng diện tích sàn được sửa chữa, cải tạo đã hoàn thành (tính trong kỳ báo cáo);

- Vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa cải tạo bao gồm vốn đầu tư xây dựng mới và vốn sửa chữa cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (tính cho kỳ báo cáo).

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số công sở cơ quan hành chính nhà nước trong kỳ báo cáo;

Cột 1 = Cột (2+3+4);

- Cột 2: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A đối với công sở cấp tỉnh (là công sở của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở, ban, ngành);

- Cột 3: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A đối với công sở cấp huyện (là công sở của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các phòng ban chuyên môn);

- Cột 4: Ghi số liệu với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A đối với công sở cấp xã (là công sở của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn).

 

Biểu số: 13/BCĐP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

MỘT SỐ SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU
(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo: ……

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Xây dựng

 

 

Đơn vị tính

Mã số

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Tỷ lệ % kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước

A

B

C

1

2

3=2/1*100

1. Xi măng

 

 

 

 

 

1.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

01

 

 

 

1.2. Công suất thiết kế

1000 tấn

02

 

 

 

1.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000 tấn

03

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 tấn

04

 

 

 

2. Gạch ốp lát

 

 

 

 

 

2.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

05

 

 

 

2.2. Công suất thiết kế

1000 m2

06

 

 

 

2.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000m2

07

 

 

 

- Tiêu thụ

1000m2

08

 

 

 

3. Sứ vệ sinh

 

 

 

 

 

3.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

09

 

 

 

3.2. Công suất thiết kế

1000 sp

10

 

 

 

3.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000 sp

11

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 sp

12

 

 

 

4. Kính xây dựng

 

 

 

 

 

4.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

13

 

 

 

4.2. Công suất thiết kế

1000 m2

14

 

 

 

4.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000 m2

15

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 m2

16

 

 

 

5. Gạch xây các loại

 

 

 

 

 

5.1. Gạch xây nung

 

 

 

 

 

5.1.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

17

 

 

 

5.1.2. Công suất thiết kế

1000 viên

18

 

 

 

5.1.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000 viên

19

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 viên

20

 

 

 

5.2. Gạch xây không nung

 

 

 

 

 

5.2.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

21

 

 

 

5.2.2. Công suất thiết kế

1000 viên

22

 

 

 

5.2.3. Sản lượng

 

 

 

 

1

- Sản xuất

1000 viên

23

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 viên

24

 

 

 

6. Tấm lợp

 

 

 

 

 

6.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

25

 

 

 

6.2. Công suất thiết kế

1000 m2

26

 

 

6.3. Sản lượng

 

 

 

 

 

- Sản xuất

1000 m2

27

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 m2

28

 

 

 

7. Đá ốp lát

 

 

 

 

 

7.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

29

 

 

 

7.2. Công suất thiết kế

1000 m2

30

 

 

 

7.3. Sản lượng

 

 

 

 

1

- Sản xuất

1000 m2

31

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 m2

32

 

 

 

8. Vôi công nghiệp

 

 

 

 

 

8.1. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở

DN, cơ sở

33

 

 

 

8.2. Công suất thiết kế

1000 tấn

34

 

 

 

8.3. Sản lượng

 

 

 

 

1

- Sản xuất

1000 tấn

35

 

 

 

- Tiêu thụ

1000 tấn

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…., ngày...tháng...năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 13/BCĐP

1. Khái niệm

- Vật liệu xây dựng chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng được quản lý và quy hoạch trên phạm vi toàn quốc bao gồm: xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi...;

- Công suất thiết kế là tổng công suất tối đa đạt được theo thiết kế;

- Sản lượng sản xuất là quá trình kết hợp các nguồn lực để tạo ra sản phẩm;

- Sản lượng tiêu thụ là sản phẩm được bán ra trên thị trường.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Phương pháp tính:

Sản phẩm xi măng:

- Công suất thiết kế là tổng công suất của tất cả các cơ sở sản xuất xi măng thuộc mọi loại hình kinh tế trên địa bàn. Đây là năng lực sản xuất xi măng của địa phương.

- Sản lượng sản xuất là tổng sản lượng xi măng sản xuất của tất cả các cơ sở sản xuất xi măng thuộc mọi loại hình kinh tế trên địa bàn.

- Sản lượng tiêu thụ là tổng sản lượng xi măng tiêu thụ của tất cả các cơ sở sản xuất xi măng thuộc mọi loại hình kinh tế trên địa bàn.

Đối với các sản phẩm khác cũng tương tự như trên.

- Cột 1: Ghi số lượng doanh nghiệp, tổng công suất thiết kế, sản xuất và tiêu thụ với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A cùng kỳ năm trước;

- Cột 2: Ghi số lượng doanh nghiệp, tổng công suất thiết kế, sản xuất và tiêu thụ với các chỉ tiêu tương ứng tại cột A trong kỳ báo cáo.