Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Thông tư số 140/TT ngày 26/01/1978 của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 22/TT-PTTH ngày 23/3/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TT-SNV ngày 07/04/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, là đơn vị sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng là tờ báo nói, báo hình hàng ngày tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Đồng thời giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời Đài chịu sự quản lý của Sở Văn hóa - Thông tin về hoạt động báo chí và Sở Bưu chính - Viễn thông về tần số truyền dẫn, phát sóng truyền hình.

Đài có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 164, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Văn phòng (Bao gồm: tổ chức, tổng hợp, hành chính, quản trị, thi đua, khen thưởng, kỷ luật).

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

- Phòng Biên tập chương trình.

- Phòng Chính trị văn xã.

- Phòng Kinh tế.

- Phòng Khoa giáo, giải trí.

- Phòng Văn nghệ, thể thao.

- Phòng Kỹ thuật.

- Phòng dịch vụ thông tin quảng cáo.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ đặc điểm cụ thể của công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình của tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đơn vị sự nghiệp, phòng chuyên môn nghiệp vụ khi có nhu cầu và đủ điều kiện.

Biên chế: Do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm tương ứng với khối lượng công việc đảm nhận.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Đài phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức.

Điều 2. Giao Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ; quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 213/QĐ-UB ngày 24/3/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đài, Quyết định số 242/QĐ-UB ngày 01/4/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường