Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 113/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 (một) quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (kèm Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng KGVX (Hiếu t/hiện);
- Phòng HC-TC (Bích t/hiện);
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-023).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Mã TTHC

(trên Cổng DVC quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

(theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

01

1.001881.000.00.00.H04

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Trong 30 ngày làm việc

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong 22 ngày làm việc.

- Văn phòng UBND tỉnh: Trong 8 ngày làm việc.

B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA QUY TRÌNH NỘI BỘ

Quy trình: 1.001881.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC
GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ về Phòng Lao động, việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Lao động, việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm định, đề xuất việc giải quyết hồ sơ (Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan), trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Phòng Lao động, việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

19 ngày

Dự thảo Tờ trình (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được chuyển đến lãnh đạo Sở

Bước 4

Xem xét kết quả giải quyết TTHC của phòng chuyên môn, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1,5 ngày

Tờ trình, kèm hồ sơ trình UBND tỉnh được lãnh đạo Sở ký duyệt, chuyển văn thư Sở

Bước 5

Cập nhật Tờ trình, hồ sơ trình UBND tỉnh và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận văn thư của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Tờ trình (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được chuyển đến Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Tờ trình (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 7

Xem xét và phân công chuyên viên phụ trách xử lý

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC chuyển văn thư đọc soát

Chuyên viên phụ trách chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh

04 ngày

Phiếu trình (kèm Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được chuyển đến văn thư đọc soát

Bước 9

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình (kèm Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được chuyển đến lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bước 10

Xem xét, ký duyệt (ký tắt), chuyển đến văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình (kèm Tờ trình, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được ký tắt và chuyển văn thư trình lãnh đạo tỉnh

Bước 11

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày

Phiếu trình (kèm Tờ trình dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt, chuyển văn thư

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 13

- Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC.

Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 30 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trả kết quả: Trong 22 ngày làm việc;

- Văn phòng UBND tỉnh: thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 08 ngày làm việc.