Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 34 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN SAU SẮP XẾP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 819/NQ-UBTVQH14 NGÀY 21/11/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 205/SNV-XDCQ&TCBC ngày 18/02/2020 (sau khi tổng hợp kết quả thẩm định, đánh giá của các sở, ngành, đơn vị liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính 34 xã, phường, thị trấn mới sau sắp xếp theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh,
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Huyện, Thành, Thị ủy;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 34 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN MỚI SAU SẮP XẾP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 819/NQ-UBTVQH14 NGÀY 21/11/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Kèm theo Quyết định số: 643/QĐ-UBND ngày 23/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

STT

TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

Thị Xã Kỳ Anh

 

 

1

Phường Hưng Trí

Loại I

 

II

Huyện Kỳ Anh

 

 

1

Xã Lâm Hợp

Loại I

 

III

Huyện Cẩm Xuyên

 

 

1

Thị trấn Cẩm Xuyên

Loại I

 

2

Xã Yên Hòa

Loại I

 

3

Xã Nam Phúc Thăng

Loại I

 

IV

Thành phố Hà Tĩnh

 

 

1

Xã Đồng Môn

Loại II

 

V

Huyện Thạch Hà

 

 

1

Thị trấn Thạch Hà

Loại I

 

2

Xã Đỉnh Bàn

Loại II

 

3

Xã Tân Lâm Hương

Loại I

 

4

Xã Việt Tiến

Loại I

 

5

Xã Lưu Vĩnh Sơn

Loại I

 

6

Xã Nam Điền

Loại I

 

VI

Huyện Lộc Hà

 

 

1

Xã Bình An

Loại II

 

VII

Huyện Can Lộc

 

 

1

Thị trấn Nghèn

Loại I

 

2

Xã Kim Song Trường

Loại I

 

3

Xã Khánh Vĩnh Yên

Loại I

 

VIII

Huyện Nghi Xuân

 

 

1

Thị trấn Tiên Điền

Loại III

 

2

Xã Đan Trường

Loại II

 

IX

Huyện Đức Thọ

 

 

1

Thị trấn Đức Thọ

Loại II

 

2

Xã Hòa Lạc

Loại II

 

3

Xã Tân Dân

Loại I

 

4

Xã Bùi La Nhân

Loại II

 

5

Xã Lâm Trung Thủy

Loại I

 

6

Xã Thanh Bình Thịnh

Loại I

 

7

Xã An Dũng

Loại I

 

8

Xã Quang Vĩnh

Loại III

 

9

Xã Tùng Châu

Loại III

 

X

Huyện Hương Sơn

 

 

1

Xã Quang Diệm

Loại I

 

2

Xã Tân Mỹ Hà

Loại II

 

3

Xã An Hòa Thịnh

Loại II

 

4

Xã Kim Hoa

Loại I

 

XI

Huyện Vũ Quang

 

 

1

Xã Quang Thọ

Loại I

 

2

Xã Thọ Điền

Loại I

 

XII

Huyện Hương Khê

 

 

1

Xã Điền Mỹ

Loại II