Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 631/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp:

1. Các tài sản được trang bị theo Quyết định số 209/QĐ-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025” gồm:

a) Két sắt đặc chủng;

b) Tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật;

c) Máy photocopy siêu tốc;

d) Xe ô tô chuyên dùng 7-9 chỗ.

2. Trang phục Thi hành án dân sự

Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 2. Việc tổ chức mua sắm tài sản năm 2021 được thực hiện như sau:

1. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện việc mua sắm tập trung đối với tài sản được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Việc mua sắm tập trung áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Đối với các tài sản không thuộc tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị dự toán thuộc Bộ tự tổ chức mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho bạc nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ

1 Cục Kế hoạch - Tài chính

2 Thanh tra Bộ Tư pháp

3 Văn phòng Bộ Tư pháp

4 Tổng cục Thi hành án dân sự

5 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

6 Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

7 Cục Con nuôi

8 Cục Trợ giúp pháp lý

9 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

10 Cục Bồi thường nhà nước

11 Cục Bổ trợ tư pháp

12 Cục Công nghệ thông tin

13 Cục Công tác phía Nam

14 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

15 Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

16 Viện Khoa học Pháp lý

17 Học viện Tư pháp

18 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

19 Báo Pháp luật Việt Nam

20 Nhà xuất bản Tư pháp

21 Trường Đại học Luật Hà Nội

22 Trường cao đng Luật Miền Bắc

23 Trường cao đng Luật Miền trung

24 Trường cao đẳng Luật Miền nam

25 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc