Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2005/CT-UB

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 212/2004/QĐ-UB NGÀY 28/12/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

- Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

- Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 3 về nhiệm vụ năm 2005;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1288/TC-GCS ngày 21 tháng 4 năm 2005, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 25 tháng 4 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ sung, điều chỉnh giá đất một số đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 14B thuộc địa bàn xã Hoà Nhơn, Hoà Phong đã quy định tại phụ lục số 6 kèm Quyết định số 212/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 205 của UBND thành phố Đà Nẵng (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ TC, TN-MT, XD, TP (để b/c);
- TVTU và TTHĐND TP (để b/c);
- CT và các PCT ;
- Các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể;
- Các Phó Chánh Văn phòng,
- Lưu VT, QL Đô thị, KTTH.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ, KHU VỰC, HỆ SỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG
(Kèm theo Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 5 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT

Ranh giới, vị trí

Vị trí

Khu vực

Hệ số

Đơn giá

VII

Xã Hoà Nhơn

 

 

 

 

1

Quốc lộ 14B

 

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp Hoà Thọ đến đường vào trạm biến áp 500KV

1

I

1,0

1.250.000

 

- Đoạn từ đường vào trạm biến áp 500KV đến ngã ba rẽ vào Quốc lộ 14B cũ

1

II

0,9

860.000

 

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào Quốc lộ 14B cũ đến cầu Tuý Loan (mới)

1

II

0,8

760.000

 

- Đoạn Quốc lộ 14B cũ từ giáp đường mới đến cầu Giăng

1

II

0,7

670.000

VIII

Xã Hoà Phong

 

 

 

 

1

Quốc lộ 14B

 

 

 

 

 

- Đoạn từ cầu Tuý Loan (mới) đến giáp Hoà Khương

1

III

1,0

640.000

 

- Đoạn từ cầu Giăng đến ngã ba vào chợ Tuý Loan (thuộc Quốc lộ 14B cũ)

1

III

0,8

510.000

 

- Đoạn từ ngã ba vào chợ Tuý Loan đến giáp đường mới (thuộc Quốc lộ 14B cũ)

1

III

0,7

450.000

Ghi chú: Bảng giá đất thay thế giá đất các đoạn đường của Quốc lộ 14B thuộc các xã Hoà Nhơn và xã Hoà Phong đã quy định tại Quyết định số 212/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng.