Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6248/2019/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 30 tháng 9 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2011/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp);

Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 1390/TTr-QLĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 về việc ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xut, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi đ phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (gửi đăng công báo, niêm yết, công bố trên Website), Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Công báo TP. Hồ Chí Minh;

- S Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND/
Q: CT, PCT/KT;
- Phòng QLĐT;
- VP.HĐND và UBND/Q;
- Lưu: VT, QLĐT (2b), Hiền (5b)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huỳnh Minh Tú