Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi bổ sung bổ sung Luật tổ chức chính phủ và chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ - TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành trung ương khóa XI Nghị quyết về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ - CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 -2020;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2064/QD-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về Kế hoạch cập nhật, bổ sung hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt kết quả thực hiện và ban hành Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Sơn La.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 80/TTr-STNMT ngày 08/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Biên KT. 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Hậu

 

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 624/QD-UBND ngày 06/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là thách thức nghiêm trọng nhất đối với toàn nhân loại, ảnh hưởng sâu sắc và làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội toàn cầu. Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phải tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ, trong đó thích ứng với biến đổi khí hậu là trọng tâm và coi giảm nhẹ khí nhà kính là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề nên từ bây giờ cần có các giải pháp nhằm tạo chuyển biến cho công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Qua điều tra khảo sát tại 38 đơn vị là các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, thực trạng thiếu hụt trong đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, cán bộ chuyên trách về biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả các hoạt động thích ứng; hạn chế trong công tác truyền thông và nâng cao nhận thức về BĐKH; chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực trong dự báo, cảnh báo thiên tai, nghiên cứu khoa học và công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu; công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; chưa tổng kết và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp ở cấp cộng đồng; hạn chế về năng lực lựa chọn và quyết định ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Khảo sát cũng cho thấy phần lớn nhu cầu của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội cần được nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu cho cán bộ.

Phần lớn việc thực thi các chính sách, quy định về biến đổi khí hậu chỉ mới dừng ở cấp Trung ương, cấp Bộ. Chưa cụ thể thực hiện đồng loạt ở các địa phương trên cả nước. Các chính sách liên quan đến quản lý phát thải khí nhà kính trong thời gian qua đã được thực hiện dưới rất nhiều các hành động, mục tiêu cụ thể. Việc quản lý phát thải khí nhà kính và kết quả thực thi các chính sách liên quan đến năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng cũng chưa được quy định rõ các địa phương phải thực hiện. Ngoài ra các chính sách liên quan đến nâng cao năng lực chỉ thực hiện được ở một bộ phận nhỏ. Vì thế công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu ở các địa phương còn nhiều vướng mắc, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu và công tác phòng chống thiên tai.

Những văn bản hiện hành tại cấp Trung ương, cấp Bộ cần có sự rà soát thực thi ở phía địa phương nhưng do thiếu những văn bản hiện hành về kế hoạch triển khai thực hiện từ phía địa phương và đội ngũ cán bộ chuyên trách về biến đổi khí hậu còn thiếu nên công việc này chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy cân xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, chương trình nâng cao năng lực về BĐKH trong hệ thống cán bộ các cấp. Để cán bộ quản lý nhà nước có kỹ năng thực hiện các báo cáo, chương trình về biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu thực tế. Các chính sách liên quan đến nâng cao năng lực chỉ thực hiện được ở một bộ phận nhỏ. Vì thế công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu ở các địa phương còn nhiều vướng mắc, chưa có kinh nghiệm kỹ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu và công tác phòng chống thiên tai. Cần có văn bản quy định về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy việc xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai các hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu cho cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã trong tỉnh là cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La; phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ về BĐKH hiện nay trên địa bàn tỉnh mà Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện trong giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2050.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung bổ sung Luật tổ chức chính phủ và chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015

Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương khóa XI Nghị quyết về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/02/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 -2020;

Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;

Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu;

Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 của UBND tỉnh Sơn La về Kế hoạch cập nhật, bổ sung hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020;

Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt kết quả thực hiện và ban hành Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Sơn La.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) về biến đổi khí hậu cho cán bộ tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cán bộ quản lý nhà nước), đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2030:

- 100% công chức quản lý hành chính nhà nước về biến đổi khí hậu các cấp được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về biến đổi khí hậu; các cơ quan và tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội được bồi dưỡng nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu;

- 100% công chức làm công tác quản lý, tham mưu biết cách lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động quản lý kinh tế, xã hội của cơ quan, địa phương mình công tác;

- Phấn đấu trên 75% cộng đồng dân cư hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu và các tác động của biến đổi khí hậu.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

a) Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu từ cấp tỉnh đến cấp xã theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối, có phân công, phân cấp phù hợp, cụ thể giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã.

b) Nghiên cứu, bổ sung, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu từ cấp tỉnh đến cấp xã theo nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội nghị lần thứ 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó:

- Kiện toàn tổ chức, biên chế của cơ quan chuyên môn về biến đổi khí hậu theo hướng mở rộng lĩnh vực quản lý, mở rộng quyền hạn đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

- Bổ sung kinh phí hoạt động cho các tổ tự quản về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được phân bổ hàng năm cho UBND cấp xã.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về biến đổi khí hậu

- Tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu; trình cấp có thẩm quyền ban hành một số quy định về: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn theo cơ chế chính sách của Trung ương phù hợp với tình hình địa phương;

- Tham gia xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế, xã hội, phát triển ngành lĩnh vực ở cấp tỉnh, cấp huyện phải được lồng ghép các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật cho một số hoạt động về biến đổi khí hậu.

3. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước các cấp về biến đổi khí hậu.

- Xây dựng, phát triển hệ thống quan trắc, giám sát biến đổi khí hậu; cơ sở dữ liệu về BĐKH thuộc phạm vi tỉnh quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH;

- Xây dựng tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng sổ tay nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu;

- Xây dựng tài liệu và hướng dẫn thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các vùng dễ bị tổn thương;

- Tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cho các đối tượng và các vùng dễ bị tổn thương; tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Tăng cường kỹ năng tuyên truyền về biến đổi khí hậu cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu các cấp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các hoạt động truyền thông biến đổi khí hậu, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, nhân rộng các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả;

(Danh mục các nhiệm vụ, dự án triển khai Đề án tại Phụ lục kèm theo)

V. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Giai đoạn 2021-2025

a) Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

b) Xây dựng, phát triển hệ thống quan trắc, giám sát biến đổi khí hậu; cơ sở dữ liệu về BĐKH thuộc phạm vi tỉnh quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH;

c) Nâng cao năng lực chuyên môn cho 50% đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai cho các đối tượng và các vùng dễ bị tổn thương; tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu;

d) Tăng cường kỹ năng tuyên truyền về biến đổi khí hậu cho 50% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu các cấp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các hoạt động truyền thông biến đổi khí hậu, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, nhân rộng các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả;

2. Giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2026-2030, hoàn thành nâng cao năng lực cho 100% cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hộ sinh thái và đề xuất nhân rộng các mô hình thích ứng phù hợp rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu; ứng dụng hiệu quả các công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu tiên tiến trên thế giới phù hợp với tình hình thực tiễn tỉnh Sơn La nhằm giảm thiểu tác động và tận dụng cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để triển khai thực hiện đề án. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ các nhiệm vụ được quy định trong Đề án, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp cùng với dự toán chi ngân sách của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án này theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, trình UBND xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai cho các đối tượng và các vùng để bị tổn thương; tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ban ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố: bổ sung nhân sự ở những vị trí chuyên môn cần thiết, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu từ cấp tỉnh đến cấp xã đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý của cơ quan chuyên môn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường điều phối các nguồn vốn cho các nhiệm vụ, dự án triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, chủ trì phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án của Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu theo chức năng, nhiệm vụ.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trong tỉnh

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các thành viên của tổ chức và nhân dân tham gia Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

- Ngoài ngân sách của nhà nước, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia đóng góp nguồn lực để triển khai Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

7. Các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

Phối hợp chặt chỗ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị chức năng trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

STT

Nhiệm vụ/dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Nguồn vốn

Kinh phí dự kiến

(triệu đồng)

1

Hướng dẫn đánh giá tác động, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện thành phố

2021-2022

Ngân sách địa phương

500

2

Xây dựng tài liệu, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ quản lý nhà nước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo

2021-2022

Ngân sách địa phương

500

3

Xây dựng sổ tay nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo

2021-2023

Ngân sách trung ương

500

4

Xây dựng tài liệu và hướng dẫn thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các vùng dễ bị tổn thương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thành phố

2021-2023

Ngân sách địa phương

500

5

Tuyên truyền, nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện làm công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở ban ngành, UBND các huyện thành phố, Tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

2021-2025

Ngân sách địa phương

500

6

Nâng cao nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cho các đối tượng và các vùng dễ bị tổn thương; tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở ban ngành, UBND các huyện thành phố, Tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

2026-2030

Ngân sách địa phương

3.000

7

Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở ban ngành, UBND các huyện thành phố, Tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

2021-2025

Ngân sách địa phương

500

8

Xây dựng hệ thống giám sát, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La (hệ thống các trạm giám sát BĐKH)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Đài KTTV khu vực Tây Bắc

2021-2025

Ngân sách địa phương

3.000