Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6079/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ GẠO CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO BÃO SỐ 4 VÀ MƯA LŨ GÂY RA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-TCDT ngày 29/11/2016 của Tổng Cục dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3471/LĐTBXH-BTXH ngày 29 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 908,235 tấn gạo cho UBND các huyện thuộc tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cho các hộ gia đình thiếu đói do bão số 4 và mưa lũ gây ra năm 2016;

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2.

1. Đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện tại trung tâm huyện, thị (có danh sách tại Điều 1), đảm bảo chất lượng, kịp thời.

2. Giao Chủ tịch UBND các huyện:

a. Tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để kịp thời cấp phát gạo cho UBND các xã, thị trấn theo số lượng UBND tỉnh đã quyết định phân bổ cho các huyện.

b. Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói tại các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ và hoàn thành việc cấp gạo đến hộ gia đình trước ngày 20/12/2016.

3. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao, Trước mắt UBND các huyện chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân. UBND các huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí vận chuyển gạo gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện trong việc cấp phát gạo, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Cục trưởng Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh; Chủ tịch UBND các huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐ-TB và XH (Để b/c);
- Bộ Tài chính (Để b/c);
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Để b/c)
- TT Tỉnh ủy (Để b/c);
- TT HĐND tỉnh (Để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CVP, PVP KT UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Nghệ An; Cổng TTĐT;
- Lưu VT, VX (Khoa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

BIỂU PHÂN BỔ GẠO CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN DO BỊ ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 4 VÀ MƯA LŨ GÂY RA CHO CÁC HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số: 6079/QĐ-UBND, ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Huyện

Tổng hợp đề nghị cấp hỗ trợ gạo thiếu đói cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ gây ra

Ghi chú

Số hộ

Số khẩu

Số gạo (kg)

1

Nghĩa Đàn

96

374

5 610

 

2

Quỳ Hợp

293

1 069

16 035

 

3

Quỳ Châu

6 736

29 843

447 645

 

4

Tương Dương

1 160

5 289

158 670

(Huyện đề nghị hỗ trợ 02 tháng)

5

Quế Phong

3 731

18 685

280 275

 

 

Tổng cộng :

12 016

55 260

908 235

 

(Chín trăm linh tám tấn, hai trăm ba mươi lăm ki lô gam)