Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN THẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Thế tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 04/10/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 539/TTr-TNMT ngày 10/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế với diện tích khoảng 5,5 ha đất rừng sản xuất để chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm: 3,0 ha; đất nông nghiệp khác: 0,6 ha; đất phi nông nghiệp khác: 1,9 ha để thực hiện dự án “xây dựng trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả lâu năm” của hộ gia đình ông Trần Công Sở.

Địa điểm: tại bản Đồng An, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế.

Điều 2. UBND huyện Yên Thế có trách nhiệm: công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai

Điều 3. Thủ trưởng các quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Yên Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh:
+ PVP ĐT
, ĐT, CN, XD;
+ Trung tâm Tin học - Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn