Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 600-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP NGÀNH Y TẾ THU PHÍ KIỂM NGHIỆM MẪU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các cơ sở kiêm nghiệm thuộc ngành Y tế được thu phí kiểm nghiệm các mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế do các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đưa đến kiểm nghiệm. Bộ Y tế và Bộ Tài chính cần bàn thống nhất đề ra quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mức thu phí.

Điều 2. Số tiền thu phí kiểm nghiệm phải được quản lý và sử dụng theo chế độ quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1994.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 600-TTg năm 1994 về việc cho phép ngành Y tế thu phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 600-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/10/1994
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: 15/12/1994
  • Số công báo: Số 23
  • Ngày hiệu lực: 01/10/1994
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản