Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 59/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số”.

Điều 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được Chính phủ Việt Nam công nhận phải tuân thủ các tiêu chuẩn trong Danh mục tiêu chuẩn ban hành bởi Quyết định này.

Điều 3. Danh mục tiêu chuẩn này được định kỳ xem xét cập nhật, sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (để b/c);
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, ngành;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTĐT, Công báo;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, TTĐT;
- Lưu: VT, KHCN, ƯDCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT Ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số TT

Loại tiêu chuẩn

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

Quy định áp dụng

1

Chuẩn bảo mật cho HSM

1.1

Bảo mật cho khối an ninh phần cứng HSM

FIPS PUB 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

Yêu cầu tối thiểu level 3

2

Chuẩn mã hóa

2.1

Mã hoá phi đối xứng và chữ ký số

PKCS #1

RSA Cryptography Standard

- Phiên bản 2.1

- Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hoá và RSASSA-PSS để ký

2.2

Mã hoá đối xứng

FIPS PUB 197

Advanced Encryption Standard (AES)

Áp dụng AES hoặc 3DES

FIPS PUB 46-3

Data Encryption Standard (DES)

2.3

Hàm băm bảo mật

FIPS PUB 180-2

Secure Hash Standard

Áp dụng một trong bốn hàm băm an toàn: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512

3

Chuẩn tạo yêu cầu và trao đổi chứng thư số

3.1

Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư số

RFC 3280

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

 

3.2

Cú pháp thông điệp mã hoá

PKCS #7

Cryptographic Message Syntax Standard

Phiên bản 1.5

3.3

Cú pháp thông tin khóa riêng

PKCS #8

Private-Key Information Syntax Standard

Phiên bản 1.2

3.4

Cú pháp yêu cầu chứng thực

PCKS #10

Certification Request Syntax Standard

Phiên bản 1.7

3.5

Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân

PKCS #12

Personal Information Exchange Syntax Standard

Phiên bản 1.0

4

Chuẩn về chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

4.1

Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư

RFC 3647

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

 

5

Chuẩn về lưu trữ và truy xuất chứng thư số

5.1

Giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số

RFC 2587

Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema

Áp dụng RFC 2587 hoặc RFC 4523

RFC 4523

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

RFC 2251

Lightweight Directory Access Protocol (v3)

Áp dụng RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn RFC 4510, RFC 4511, RFC 4512, RFC 4513

 

RFC 4510

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map

RFC 4511

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol 

RFC 4512

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

RFC 4513

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

6

Chuẩn về kiểm tra trạng thái chứng thư số

6.1

Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số

RFC 2585

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

Áp dụng một hoặc cả hai giao thức FTP và HTTP

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 59/2008/QĐ-BTTTT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/12/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Minh Hồng
  • Ngày công báo: 21/01/2009
  • Số công báo: Từ số 67 đến số 68
  • Ngày hiệu lực: 05/02/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản