Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 63/TTr-SYT ngày 24 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật quy trình vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT.UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Phó Chánh Văn phòng (NC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Thủ tục: Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

Thứ tự các bước

Vị trí, nội dung công việc

Đơn vị/ cá nhân

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa của Sở Y tế kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển đơn vị xử lý

Công chức

01 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Sở Y tế xem xét, phân công thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 3

Công chức (phòng Nghiệp vụ Dược được phân công thụ lý hồ sơ) có thể là Lãnh đạo hoặc chuyên viên Phòng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở về kế hoạch hoặc lịch thẩm định đánh giá trực tiếp tại cơ sở có hồ sơ đề nghị.

Công chức phòng Nghiệp vụ Dược

14 ngày

Bước 4

Công chức được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp nội dung thẩm định đánh giá cơ sở trình hội đồng xét duyệt. Hội đồng tư vấn xét cấp họp xem xét từng trường hợp cụ thể, trình Giám đốc phê duyệt.

Công chức phòng Nghiệp vụ Dược và Hội đồng tư vấn xét cấp

08 ngày

Bước 5

Công chức phòng Nghiệp vụ Dược được phân công thụ lý hồ sơ chịu trách nhiệm soạn quyết định (dự thảo) và Giấy chứng nhận ĐĐKKDD, Giấy chứng nhận GPP, GDP trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Công chức phòng Nghiệp vụ Dược

04 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Công chức của Sở Y tế tại Trung tâm PVHCC nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức

01 ngày

Bước 8

Bộ phận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong ngày làm việc