Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH YÊN BÁI TỪ NĂM HỌC 2021-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 43/TTr-SGDĐT ngày 03/4/2021 về việc đề nghị ban hành các Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (vx);
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (vx);
- Lưu: VT, TH,
VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hiền Hạnh

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH YÊN BÁI TỪ NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Ngữ văn 6

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thi Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn, Bùi Minh Đức, Trần Văn Toàn.

Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

2

Giáo dục công dân 6

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Toán 6

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Nhà xuất bản Đại học sư phạm

4

Tin học 6

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Công nghệ 6

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ Biên); Trương Thị Hồng Huệ; Lê Xuân Quang; Vũ Thị Ngọc Thúy; Nguyễn Thanh Trịnh; Vũ Cẩm Tú

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Khoa học tự nhiên 6

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên); Đinh Đoàn Long; Lê Kim Long; Bùi Gia Thịnh (Đồng Chủ biên); Nguyễn Hữu Chung; Nguyễn Thu Hà; Bùi Thị Việt Hà; Nguyễn Đức Hiệp; Trần Thị Thanh Huyền; Lê Trọng Huyến; Vũ Trọng Dỹ; Nguyễn Văn Vịnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

Tiếng Anh 6

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Tiếng Anh 6

i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

9

Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11

Giáo dục thể chất 6

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng tổng chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bích, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Trấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Lưu Thu Thủy - Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên); Hoàng Thị Hạnh - Nguyễn Thị Việt Nga - Trần Thị Thu (đồng chủ biên); Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

13

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Đinh Thị Kim Thoa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên); Vũ Đình Bảy - Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên); Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Tiến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

14

Lịch sử và Địa lí 6

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam