Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Kiến nghị số 1831/KN-UBTP14 ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông;

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về thực hiện Nghị quyết số số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2021.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Trên cơ sở đánh giá tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh những năm trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua, đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

- Rà soát, cân đối nguồn vốn cho bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi nhất đẩy mạnh xã hội hóa kêu gọi đầu tư các dự án; phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm kích thước thùng hàng, chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trước hết là sự gương mẫu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các bậc học phổ thông phải được giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 85% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm so với năm liền kề trước đó.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải thông qua việc ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật; bố trí hợp lý các điểm đón trả khách; nâng cao chất lượng phương tiện vận tải hành khách; quy trình quản lý chất lượng dịch vụ... nhằm bảo đảm hài hòa các lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân với mục tiêu nâng cao hiệu quả về kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ của hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

6. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong khu vực đông dân cư, trung tâm đô thị.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Sở Giao thông vận tải

- Trên cơ sở các Chiến lược, Quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với từng lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa cho phù hợp với phát triển chung của địa phương.

- Tổ chức rà soát, bổ sung danh mục các công trình mang tính chất cấp bách, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ nhận ủy quyền; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đã được phê duyệt; tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, về kích thước thùng xe ngay tại nơi xuất phát hoặc gần kho bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô...ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên đường bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các tuyến đường tập trung xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường để họp chợ; xây dựng lều quán, mái vẩy, xây dựng công trình trái phép trong hành lang an toàn đường bộ và tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường bộ, đất hành lang ATGT đã được bồi thường, đền bù.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở siết chặt công tác quản lý cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các quy trình, công đoạn kiểm định đảm bảo các an toàn kỹ thuật của các phương tiện trước khi lưu thông trên đường bộ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố trong tiếp nhận, trao đổi thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, cung cấp các dữ liệu liên quan đến điều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện... để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham giao thông.

2. Công an tỉnh

- Tổ chức rà soát, lập đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, xử lý giao thông; giám sát an ninh, tình hình an toàn trật tự tại các khu vực trung tâm thành phố, khu vực trọng yếu, nơi tập trung đông người.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải để trao đổi các thông tin phục vụ quản lý nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến đường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người quy định; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu lệnh dừng xe; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm theo quy định; lạng lách, đánh võng đua xe trái phép; xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép; xe chở các loại thực phẩm bẩn vi phạm quy định về môi trường...

- Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT tại một số huyện có hoạt động thủy nội địa dân sinh như: chở quá số người quy định, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị dụng cụ phao cứu sinh cho hành khách; người lái phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn, sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn giả để điều khiển phương tiện, vi phạm quy tắc giao thông.

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp với các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quy định pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT.

3. Sở Y tế

- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông; ban hành hướng dẫn trang bị dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông.

- Chỉ đạo bố trí tăng cường các ca trực và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị cấp cứu tại các bệnh viện, cơ sở y tế để kịp thời hỗ trợ và cấp cứu nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

- Phối hợp với cơ quan thành viên Ban an toàn giao thông tính, Hội chữ thập đỏ tỉnh, tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng về sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách, tình nguyện viên và các thành viên Tổ tự quản TTATGT.

- Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 về quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng đổi mới chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trung học.

- Tiếp tục triển khai bộ tài liệu “Văn hóa giao thông”, phối hợp tổ chức các cuộc thi "Giao thông thông minh", cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở; phối hợp với cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo các trường học tích cực hưởng ứng cuộc thi “Giao thông học đường” cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường, các phòng giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe; đưa các nội dung về TTATGT vào nội dung sinh hoạt tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn đội Quy định và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đạo đức đối với học sinh vi phạm trật tự ATGT.

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc tiếp nhận thông tin các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về giao thông để quản lý, giáo dục, tránh tái phạm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT tại khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

5. Sở Xây dựng

- Tổ chức rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về đánh giá mức độ tác động gây ùn tắc giao thông đối với các dự án xây dựng công trình quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; thống kê, rà soát, bổ sung quy định về diện tích, vị trí đỗ xe ô tô, mô tô, xe máy tối thiểu tại các trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu diễn ra các sự kiện ..., có phương án quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; tổ chức quản lý hiệu quả phần vỉa hè, lòng đường sử dụng để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo TTATGT.

6. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo cáo Bằng và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng tuyên truyền các hành vi vi phạm thường diễn ra trong các dịp cao điểm và chế tài xử phạt tương ứng tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ như: điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chạy xe lạng lách, đánh võng,... tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời phê phán các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.

7. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát chuyên ngành, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh Quân đội nhân dân đối với người điều khiển phương tiện quân sự, nhất là thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, về tốc độ và quy định về tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về TTATGT gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, biển số giả phương tiện quân sự hoạt động trái phép.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật TTATGT trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm về trật tự, an toàn giao thông.

8. Sở Tài chính

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, dự toán ngân sách thực hiện hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để tổ chức thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

- Cân đối, bố trí ngân sách, hướng dẫn, cấp phát kịp thời kinh phí cho các đơn vị tham gia thực hiện kế hoạch.

9. Sở Tư pháp

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định hiện hành của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông mà tổ chức, cá nhân vi phạm không đến thực hiện quyết định xử phạt.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án văn hóa giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc; kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật.

- Chỉ đạo Trung tâm văn hóa tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông; tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động an toàn giao thông.

11. Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan kiểm tra, kiểm soát đối với khối lượng khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh, hạn chế không vận chuyển ra ngoài tỉnh để tránh làm hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và gây mất trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia trên địa bàn, thực hiện quy định khuyến cáo trên bao bì của sản phẩm về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chủ cửa hàng buôn bán các loại mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách; các cơ sở kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện vi phạm quy định của pháp luật.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lập kế hoạch các nguồn vốn ưu tiên đầu tư phát triển giao thông, vận tải công cộng và giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng công trình giao thông.

- Bố trí đủ vốn giải quyết các nợ đọng trong xây dựng công trình giao thông.

13. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho lái xe taxi; lái xe của các sở, ban, ngành theo nội dung quy định về hoạt động sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ.

- Phối hợp triển khai nội dung đào tạo sơ cứu tai nạn giao thông trong chương trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, xe gắn máy.

- Phối hợp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị tử vong hoặc bị thương tật nặng do tai nạn giao, đặc biệt chú trọng các đối tượng nghèo, dân tộc thiểu số.

14. Ban an toàn giao thông tỉnh

- Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham giao thông. In ấn phát hành tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cảnh báo tai nạn giao thông; chú trọng tuyên truyền theo chuyên đề: an toàn cho người đi xe mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn trên xe ô tô...

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng, chú trọng các chế độ hỗ trợ, tạo cơ hội phát triển cho trẻ em là con các nạn nhân tử vong hoặc bị thương tật nặng do tai nạn giao thông.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố rà soát nhu cầu mua sắm, thay thế phương tiện phục vụ công tác bảo đảm TTATGT, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai, dự toán ngân sách thực hiện hàng năm trình Hội đồng nhân dân thông qua để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường công tác phối hợp trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tổ chức giao thông; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong tổ chức giao thông trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm hành lang giao thông nhằm tạo thông thoáng, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Tổ chức kiểm tra thông báo bằng văn bản đến các hộ gia đình, cá nhân vi phạm, ký cam kết tự giác giải tỏa không lấn chiếm, tái lấn chiếm bày bán hàng hóa trên lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

- Phân công cán bộ phường xã phụ trách từng tuyến đường, địa bàn để theo dõi, xử lý vi phạm theo quy định.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; kiên quyết xử lý vi phạm và tịch thu biển hiệu, biển quảng cáo đặt để sai quy định, phương tiện, công cụ kinh doanh, dịch vụ tái lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè đô thị sau khi giải tỏa.

- Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân và các lực lượng chức năng vi phạm các quy định đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong năm kế hoạch. Trường hợp có xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tùy theo mức độ liên quan có thể không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, lực lượng chức năng trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi địa bàn quản lý.

16. Các sở, ban, ngành có liên quan

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 5/2019.

2. Giao cho Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch này; định kỳ 06 tháng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.