Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐNỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5754/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT PHẦN CÒN LẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY TỶ LỆ 1/500 (PHỤC VỤ DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHUNG KHU VỰC) TẠI KHU ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH KÝ HIỆU D32
(Phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan)
Địa điểm: phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội (phục vụ Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung khu vực);

Căn cứ Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 5880/TTr-QHKT-P1 ngày 06/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy tỷ lệ 1/500 (Phục vụ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu vực) tại khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu D32 (phần sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan).

1. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

- Khu đất do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tây Đô nghiên cứu dự án đầu tư nằm trong ô quy hoạch ký hiệu D32 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

- Ranh giới: Phía Tây Nam giáp đường Phạm Văn Bạch, phía Đông Nam giáp đường Dương Đình Nghệ, phía Tây Bắc giáp khu đất dự án Trụ sở Báo lao động, phía Tây Nam giáp dự án Tòa nhà Tạp chí ngày nay.

- Quy mô diện tích đất khoảng 4.576m2 (diện tích thực tế được xác định theo bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 07/5/2016).

2. Mục tiêu và nguyên tắc điều chỉnh:

a. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015.

- Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong khu vực điều chỉnh và khu vực xung quanh theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 được duyệt và tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

- Làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

b. Nguyên tắc điều chỉnh:

- Đảm bảo ranh giới khu đất theo Quy hoạch chi tiết được duyệt, điều chỉnh chức năng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, tuân thủ quy hoạch được duyệt và quy định của Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh, thực hiện theo Quy hoạch chi tiết phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ:

- Theo Quy hoạch chi tiết phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy tỷ lệ 1/500 (phục vụ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu vực) được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 và tổng mặt bằng, phương án kiến trúc được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại văn bản số 680/QHKT-TH ngày 22/5/2007, khu đất do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tây Đô nghiên cứu dự án đầu tư được xác định chức năng văn phòng, tổng diện tích khu đất khoảng 4.550 m2.

- Nay điều chỉnh: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất cơ quan, văn phòng sang chức năng đất hỗn hợp (văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và nhà ở); Giữ nguyên ranh giới khu đất, điều chỉnh diện tích khu đất thực tế theo bản đồ hiện trạng khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 07/5/2016 là 4.756m2. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc điều chỉnh cụ thể:

Bảng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sau điều chỉnh quy hoạch

Chức năng sử dụng đất

Diện tích đất (m2)

Diện tích XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tổng diện tích sàn XD (m2)

Tầng cao (tầng)

Số tầng hầm (tầng)

Dân số (người)

Đất hỗn hợp (văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và nhà ở)

4.576

2.059

≤ 45

≤ 92.655

≤ 45

4

1.200

Ghi chú:

- Công trình tuân thủ các quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; Tuân thủ các quy định về Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thoát người; Đảm bảo đủ diện tích đỗ xe phục vụ bản thân công trình theo quy định và một phần nhu cầu công cộng của Thành phố, khu vực.

- Cho phép điều chỉnh các nội dung có liên quan tại Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy (phục vụ Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung khu vực) tại quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm) đã được UBND Thành phố phê duyệt, phù hợp với nội dung quyết định này.

* Các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

- Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế được xác lập trong đồ án quy hoạch được duyệt; Tuân thủ các yêu cầu, quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố đối với các công trình có liên quan.

- Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc: công trình xây dựng cao tối đa 45 cao tầng, kết hợp việc tổ chức cây xanh sân vườn, đường nội bộ tạo không gian kiến trúc hiện đại hài hòa với cảnh quan các công trình đã đầu tư xây dựng, cũng như cảnh quan chung của khu đô thị vực.

- Yêu cầu về công trình:

+ Quy mô xây dựng công trình, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và khoảng lùi công trình thực hiện theo Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế.

+ Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật phụ trợ khác phù hợp Quy chuẩn, phục vụ cho công trình cũng như kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung khu đô thị.

+ Hình thức kiến trúc hiện đại, vật liệu hoàn thiện, màu sắc công trình phải phù hợp với yêu cầu sử dụng của công trình, hài hòa với các công trình hiện có đảm bảo cảnh quan chung của khu vực.

Điều 2.

- Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xác nhận bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy tỷ lệ 1/500 (phục vụ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu vực) tại khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu D32 (phần sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) phù hợp với Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND Thành phố.

- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tây Đô phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập dự án đầu tư và xây dựng công trình phù hợp với Quyết định phê duyệt này, triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu đất đảm bảo nhu cầu công suất của dự án; Liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được đấu nối, khớp nối thống nhất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo đúng Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 được duyệt.

- Giao Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy chủ trì phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tây Đô, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức cơ quan có liên quan và nhân dân được biết. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tây Đô; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở Ban, Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Các PCVP, các phòng TKBT, ĐT;
- Lưu: VT (27 bản), ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung