Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 572/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC CHI HỖ TRỢ CÁCH LY Y TẾ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 142/TTr-STC ngày 18/3/2020 về việc ban hành Quy định tạm thời mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly (trừ những người tự chi trả) và người tham gia phục vụ công tác cách ly y tế nhưng không được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ:

- Mức hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung (các cơ sở y tế, quân sự, công an, cơ sở lưu trú du lịch...) và người tham gia phục vụ công tác cách ly y tế không được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với người nước ngoài cách ly tại các cơ sở lưu trú du lịch mức hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người.

- Mức chi hỗ trợ tiền ăn trên được áp dụng từ ngày 25/02/2020. Trường hợp đối tượng được hỗ trợ tiền ăn theo quy định khác, thì chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất.

2. Hỗ trợ tiền nghỉ (trừ những trường hợp tự chi trả) đối với trường hợp cơ sở trưng dụng cách ly là cơ sở lưu trú du lịch ngoài công lập:

- Mức hỗ trợ 60% đơn giá thuê phòng nghỉ của cơ sở lưu trú du lịch tại thời điểm trưng dụng nhân (x) với số phòng nghỉ thực tế trưng dụng cho người cách ly nghỉ, nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/ngày/phòng.

- Trường hợp số phòng trưng dụng cho người cách ly nghỉ không hết số phòng nghỉ hiện có của cơ sở trưng dụng, mức hỗ trợ 20% đơn giá cho thuê phòng, nhưng tối đa không quá 70.000 đồng/ngày/phòng, với số phòng được thanh toán tính theo công suất sử dụng phòng của cơ sở lưu trú du lịch trong phạm vi 07 ngày trước ngày được trưng dụng trừ đi số phòng có người cách ly ở và khách du lịch đã thuê.

3. Các nội dung hỗ trợ và thanh toán khác để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ:

- Đối với công tác cách ly do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị Quân đội, Công an thực hiện (đối với phần hỗ trợ thêm) do ngân sách tỉnh đảm bảo từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với công tác cách ly do đơn vị cấp huyện thực hiện, do ngân sách cấp huyện đảm bảo từ nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán khoản kinh phí được hỗ trợ theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

Các đơn vị thực hiện chi phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7, VP6.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị