Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1/CT-UBND

Nam Định, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại Trung Quốc. Tổ chức y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, Công văn số 28/UBND- VP7 ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh; chủ động có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền để hạn chế tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội; tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

3. Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố tăng cường việc giám sát công dân, lao động Trung Quốc sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh về quê dịp Tết nay trở lại tỉnh làm việc.

5. Sở Y tế:

- Thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình diễn biến về dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng bệnh.

- Chỉ đạo các bệnh viện được phân công chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; các bệnh viện khác có điều kiện phải tiếp nhận, sàng lọc và xử lý tại chỗ, đặc biệt là thực hiện cách ly người bệnh không để lây nhiễm.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật Kế hoạch đã đặt ra về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm việc các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn; thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp với ngành Y tế có biện pháp xử lý kịp thời; đề xuất việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát.

7. Các cấp, các ngành, nhất là các đơn vị: Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề cao trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

8. UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố làm Trưởng ban, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các cơ quan truyền thông thông tin tình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời để người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng.

10. Đề nghị nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nghiêm cấm việc che dấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và các nội dung tại Chỉ thị này. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của Đảng;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, TP;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Nam Định;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7, VP12.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị