Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính thay thế được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://dichvucong.backan.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng quy định tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bn điện tử:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH BẮC KẠN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Cơ quan thực hiện

1

2.001790.000.00.H03

Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.

Các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, các đơn vị , sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước

2.001907.000.00.H03

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

2

2.001905.000.00.H03

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

3

2.001798.000.00.H03

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước

4

2.001797.000.00.H03

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Thủ tục thực hiện việc giải trình

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước