Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP BẢN MỚI THUỘC CÁC XÃ CỦA HUYỆN PHÙ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 6/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Quyết định số 27/2005/QĐ-UB ngày 23/3/2005 của UBND tỉnh Son La về ban hành Quy định việc giải thể, sáp nhập, chia tách, thành lập bản thuộc xã, tố dân phố, tiểu khu thuộc phường, thị trấn;

Xét đề nghị của giám đốc sở Nội vụ tỉnh tại tờ trình số: 416TTr-SNV ngày 18/7/2006 và Tờ trình số 153 ngày 04/5/2006 của UBND huyện Phù Yên về đề nghị chia tách, thành lập bản mới;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập mới 2 bản và chia tách 16 bản để thành lập thêm 31 bản mới thuộc các xã của huyện Phù Yên (có danh sách tên bản, xã cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tổng hợp và thông báo phân loại quy mô bản của các xã có điều chỉnh về đơn vị bản. Giao UBND huyện Phù Yên chỉ đạo các xã có bản mới được thành lập kiện toàn tổ chức và hoạt động của bản theo quy định tại Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 6/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, Chủ tịch ƯBND các xã và các bản trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Thường trực HĐND,
- Thường trực UBND tỉnh,
- Như điều 3,
- Lưu VT, Vi Tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

DANH SÁCH

CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP BẢN MỚI THUỘC CÁC XÃ CỦA HUYỆN PHÙ YÊN
(Kèm theo Quyết định số: 55/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2006)

1. Quyết định Chia tách  16 bản của 6 xã để thành lập 31 bản mới gồm các bản sau đây:

STT

Tên xã, bản

Dân tộc

Số hộ

Số khẩu

Ghi chú

I

Xã Huy Bắc

 

 

 

 

1

Bản Dèm Thượng 1

Thái

51

244

Chia tách bản Dèm Thượng thành 2 bản mới

2

Bản Dèm Thượng 2

Thái

50

225

 

II

Xã Gia Phù

 

 

 

 

3

Bản Nà Mạc 1

Thái

79

434

Chia tách bản Nà Mạc thành 2 bản mới

4

Bản Nà Mạc 2

Thái

79

410

 

5

Bản Nà Khằm 1

Mường

68

309

Chia tách bản Nà Khằm thành 2 bản mới

6

Bản Nà Khằm 2

Mường

85

439

 

7

Bản Tạo 1

Thái

84

394

Chia tách bản Tạo thành 2 bản mới

8

Bản Tạo 2

Thái

91

449

 

III

Xã Tường Thượng

 

 

 

 

9

Bản Khoa 1

Thái

104

601

Chia tách bản Khoa thành 3 bản mới

10

Bản Khoa 2

Thái

111

566

 

11

Bản Khoa 3

Thái

101

513

 

12

Bản Chăn 1

Thái

80

422

Chia tách bản Chăn thành 2 bản mới

13

Bản Chăn 2

Thái

83

384

 

14

Bản Cha 1

Mường

70

362

Chia tách bản Cha thành 2 bản mới

15

Bản Cha 2

Mường

71

318

 

16

Bản Đồng La 1

Mường

69

356

Chia tách bản Đồng La thành 2 bản mới

17

Bản Đồng La 2

Mường

68

369

 

18

Bản Thon 1

Mường

70

373

Chia tách bản Thon thành 2 bản mới

19

Bản Thon 2

Mường

76

375

 

IV

Xã Mường Do

 

 

 

 

20

Bản Ngã Ba

Mường

41

148

Chia tách từ bản Lằn

V

Xã Huy Hạ

 

 

 

 

21

Bản Nà Lò

Mường

61

310

Chia tách từ bản Nà Lò 1

22

Bản Xà 1

Thái

65

334

Chia tách bản Xà thành 2 bản mới

23

Bản Xà 2

Thái

60

307

 

24

Bản Tọ 1

Mường

68

330

Chia tách bản Tọ thành 2 bản mới

25

Bản Tọ 2

Mường

75

370

 

26

Bản Bó 1

Mường

76

412

Chia tách bản Bó thành 2 bản mới

27

Bản Bó 2

Mường

57

285

 

VI

Xã Tường Phù

 

 

 

28

Bản Đông 1

Thái

72

349

Chia tách bản Đông thành 2 bản mới

29

Bản Đông 2

Thái

54

255

 

30

Bản Nà Lè 1

Thái

54

260

Chia tách bản Nà Lè thành 2 bản mới

31

Bản Nà Lè 2

Thái

52

273

 

2. Quyết định thành lập 2 bản mới của 2 xã do thực hiện di dân tái định cư vùng lòng hồ Hoà Bình (dự án 747):

STT

Tên xã, bản

Dân tộc

Số hộ

Số khẩu

Ghi chú

I

Xã Tân Lang

 

 

 

 

1

Bản Tường Cà

Mường

30

130

Do di dân tái định cư vùng lòng hồ Hoà Bình

II

Xã Mường Do

 

 

 

 

2

Bản Han 5

Mường

19

86

Do di dân tái định cư vùng lòng hồ Hoà Bình