Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG VÀ HỆ BÁN CÔNG TRONG TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 170/LS-TC-GDĐT ngày 15/5/2006 về việc điều chỉnh mức thu học phí hệ trung học phổ thông bán công và hệ bán công trong trường công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí hệ trung học phổ thông bán công và hệ bán công trong trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2004/QĐ-UBBT ngày 25/02/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí hệ phổ thông trung học bán công và hệ bán công trong trường công lập;

2. Giao Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG VÀ HỆ BÁN CÔNG TRONG TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 12 /7/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc chung

Học phí hệ trung học phổ thông ở trường bán công và hệ bán công trong trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là khoản đóng góp của gia đình hoặc bản thân học sinh để cùng với Nhà nước đảm bảo chi phí cho việc giảng dạy trong nhà trường.

Điều 2. Đối tượng thu

Đối tượng thu học phí theo Quy định này là học sinh đang theo học hệ trung học phổ thông ở trường bán công và hệ bán công trong trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ

Điều 3. Mức thu học phí

Khối học

Mức thu học phí (đồng/học sinh/năm học)

Cơ sở giáo dục ở thành phố, thị xã, thị trấn

Cơ sở giáo dục ở các vùng còn lại

1. Khối lớp 10

810.000

765.000

2. Khối lớp 11

900.000

855.000

3. Khối lớp 12

990.000

945.000

Điều 4. Quản lý thu, nộp và sử dụng học phí

1. Tiền đóng góp học phí được thu theo từng học sinh của mỗi năm học và chia làm 02 lần vào đầu học kỳ I và đầu học kỳ II.

2. Các trường có trách nhiệm tổ chức thu, nộp học phí theo đúng quy định hiện hành.

3. Chứng từ thu: Sử dụng biên lai thu học phí do cơ quan thuế thống nhất phát hành và quản lý.

4. Các trường thu học phí bán công được giữ lại 100% tiền thu để chi phí cho việc dạy học.

Chương III

CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM

Điều 5.

1. Miễn 100% học phí đối với:

a) Học sinh là con của liệt sĩ (quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ);

b) Học sinh là con của thương binh, bệnh binh và con của những người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 61% trở lên (quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ);

c) Học sinh bị tàn tật (suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên) được Trung tâm y tế, Bệnh viện huyện, thị xã, thành phố hoặc Hội đồng giám định y khoa tỉnh xác nhận;

d) Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

e) Học sinh con gia đình thuộc diện nghèo (có chứng nhận hộ nghèo).

2. Xét giảm 50% học phí: Học sinh là con của thương binh, bệnh binh và con của những người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 21% đến 60% (quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 6.

1. Quy định này áp dụng kể từ năm học 2006-2007. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, thì báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét giải quyết.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn phân phối sử dụng nguồn thu theo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế từng năm học./.