Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/2004/QĐ-UBNDT

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN NGHIỆP, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, ngày 07/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP, ngày 29/3/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Danh mục A,B và C ban hành theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, ngày 07/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP, ngày 31/7/2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP, ngày 19/3/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP, ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu Công nghiệp, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, tỉnh Sóc Trăng, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- VPCP, Bộ KHĐT, Tư pháp,
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh,
- Lưu VP (HC- NC- LT).

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp