Hệ thống pháp luật

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 548-QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Nay ban hành 1 (một) tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 1-1991 Mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam - Thay thế TCVN 1-87 (đã sửa đổi).

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 548-QĐ năm 1991 ban hành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1-1991 của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Nhà nước

  • Số hiệu: 548-QĐ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/09/1991
  • Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước
  • Người ký: Đoàn Phương
  • Ngày công báo: 15/10/1991
  • Số công báo: Số 19
  • Ngày hiệu lực: 19/09/1991
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản