Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5462/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA QUẬN BÌNH THẠNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá các loại đất và Thông tư số 94/TT/LB ngày 14/11/1994 của Liên Bộ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP của Chính phủ;

- Căn cứ qui hoạch chung cải tạo và phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/TTg ngày 16/01/1993;

- Căn cứ qui hoạch chung quận Bình Thạnh đã được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt tại Quyết định số 782/QĐ-UB-QLĐT ngày 10/02/1995;

- Căn cứ Quyết định số 195/TTg ngày 27/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để tổ chức xây dựng Khu công nghiệp Bình Hòa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính, Trưởng Ban Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại Tờ trình số 08/BB ngày 08/11/1996;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành bảng giá đất cho một số đường mới hình thành trong Khu công nghiệp Bình Hòa quận Bình Thạnh như sau:

Đơn vị: 1000 đ

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá
1 m2

Ghi chú

Từ

Đến

01

Nơ Trang Long

Quân Sự

Rạch Vàm Thuật

900

Mặt tiền đường trong phạm vi 20m mỗi bên

Điều 2.- Giá các loại đất cho phần diện tích còn lại không có mặt tiền đường trong Khu công nghiệp Bình Hòa được tính bằng 60% của giá đất mặt tiền đường Nơ Trang Long trên.

Điều 3.- Bảng giá đất này áp dụng cho các mục đích đã được quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh .

Điều 4.- Giao trách nhiệm cho Sở Địa chính phối hợp với Ban Vật giá và Cục Thuế hướng dẫn thực hiện việc áp dụng bảng giá đất và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và người sử dụng đất trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thành Long