Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; Y TẾ; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 101/TTr-STP ngày 08 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; Y TẾ; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, đánh giá tình hình, thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí của các nhà đầu tư nhưng không trái với quy định của pháp luật, phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

- Đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, những quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh không phù hợp với thực tiễn. Qua đó, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp nhằm tạo cơ sở, môi trường, điều kiện thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, an toàn cho các nhà đầu tư, người dân và doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật phải được thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; đảm bảo mục đích của công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp liên quan trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

2. Cơ quan tiến hành, cơ quan phối hợp theo dõi thi hành pháp luật

- Cơ quan tiến hành theo dõi thi hành pháp luật gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp theo dõi thi hành pháp luật: Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành có liên quan.

3. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề

a) Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề:

- Các cơ quan tiến hành theo dõi thi hành pháp luật nêu tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch này căn cứ vào phạm vi, lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật theo Khoản 1 Mục II Kế hoạch này, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành mình.

Trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật và góp phần hoàn thiện pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức rà soát các thủ tục hành chính liên quan điều kiện về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiến nghị Bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Việc rà soát thủ tục hành chính thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2018.

c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tiếp nhận, thu thập thông tin, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực, thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, khảo sát. Trên cơ sở đó, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý thông tin theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

d) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

Căn cứ vào phạm vi, lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề và tình hình thực tiễn thi hành pháp luật, các sở, ngành theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề lựa chọn và tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề phù hợp với lĩnh vực quản lý của sở, ngành mình.

Thời gian thực hiện: Quý 2, 3 năm 2018.

đ) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:

Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề được thực hiện cùng với việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung trên địa bàn tỉnh và được thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành mình.

- Bố trí cán bộ, kinh phí, điều kiện đảm bảo cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

- Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề (theo mẫu đề cương và 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn có liên quan) gửi Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề của địa phương, gửi sở, ngành chuyên môn theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp.

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân có các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh công bố công khai kết quả theo dõi thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của cấp Trung ương.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, cấp huyện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.