Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.

(có danh mục các thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Công khai trên Trang thông tin điện tử và nơi giải quyết thủ tục hành chính của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Thực hiện đăng tải đầy đủ Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu trên Danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn;

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ và hoàn thiện quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này; công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Cổng Dịch vụ công của tỉnh, địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 và Quyết định 295/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Tuyên Quang;
- Phòng TH-CB (Đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 545/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

A. LĨNH VỰC XUẤT BẢN (01 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện tại bộ phận một cửa

Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh[1]

 

15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: 274 đường Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

- Tài liệu dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

- Tài liệu dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản.

x

x

x

 

B. LĨNH VỰC IN (04 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Qua dịch vụ

bưu chính công ích

Thực hiện tại bộ phận một cửa

Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm[2]

 

15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Không

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và Truyền thông;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

2

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm[3]

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Không có

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

3

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm[4]

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Sở Thông tin và Truyền thông

Không có

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

4

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài[5]

10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông

Không có

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

C. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM (04 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện tại bộ phận một cửa

Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh[6]

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 50.000 đồng/hồ sơ

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

2

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm[7]

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Không

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

3

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm[8]

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Không

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

4

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm[9]

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Không có

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT .

x

x

x

 

 [1] Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, căn cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

* Cách thức thực hiện: Nộp qua Internet Phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xác nhận trên toàn bộ hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: từ 03 bản thảo giám xuống còng 02 bản thảo; tên mẫu đơn theo mẫu số 14, phụ lục ban hành kèm theo thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

* Bổ sung Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

[2] Sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện căn thực hiện thủ tục hành chính, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản và quy hoạch khác có liên quan.

[3] Sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Bổ sung Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[4] Sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Thời hạn giải quyết từ 07 ngày giảm xuống còn 05 ngày làm việc.

[5] Sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[6] Sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Bổ sung Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

[7] Sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai theo mẫu số 33, 34 ban hành tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 7/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

[8] Sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai theo mẫu số 36 Phụ lục ban hành kèm theo thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 7/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Bổ sung Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[9] Sửa đổi, bổ sung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, cứ pháp lý theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai theo mẫu số 36 Phụ lục ban hành kèm theo thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 7/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Bổ sung Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.