Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông “Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 55/TTr-STTTT ngày 09/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu
: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

DANH MỤC

GỒM 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện / Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản QPPL quy định về sửa đổi, bổ sung

01

1.003868

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép:

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

02

2.001594

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku.

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

Không có

- Luật sửa đổi, bsung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

3

2.001594

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Không có

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

4

1.003729

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

05

2.001564

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

Không có

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

06

1.003725

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

50.000 đồng/hồ sơ

7

1.003483

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không có

8

1.003114

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Không có

09

1.008201

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ