Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B CÁC CH TH, QUYT ĐNH QUY PHM PHÁP LUT CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH BÌNH PHƯC TRONG LĨNH VC GIAO THÔNG VN TI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Thực hiện điểm e khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 101/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực Giao thông vận tải (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà); Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT, các TV UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- LĐVP, các Phòng, Ban, TT TH-CB;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của y han nhân dân tỉnh Bình phước)

Số TT

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi b

01

17/1998/CT-UB

23/6/1998

Về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Không phù hợp theo Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

02

01/2002/CT-UB

03/01/2002

Về việc chấn chỉnh việc tùy tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát

03

03/2006/CT-UBND

09/02/2006

Về việc triển khai áp dụng một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04

12/2007/CT-UBND

16/8/2007

Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

05

24/2008/CT-UBND

29/12/2008

Về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

06

92/2000/QĐ.UB

16/10/2000

Về việc thành lập Bến xe khách Tỉnh Bình Phước

Bến xe tỉnh đã được xã hội hóa theo công văn số 635/UBND-SX ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh Bình Phước;

07

54/2011/QĐ-BND

06/9/2011

Về việc phân cấp quản lý và ban hành Quy định quản lý bến khách ngang sông và bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Không còn phù hợp theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.