Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2034/TTr-SCT ngày 19 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực được ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024 (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/cáo);
- Cục Xúc tiến thương mại;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐVP, CV;
- Lưu: VT, KTTH. Nam

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tấn Cảnh

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

TT

Địa điểm

Thời gian

Lĩnh vực ưu tiên

Quy mô

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Khu vực công viên biển Bình Sơn; Hoặc: Khu vực cuối đường 16/4.

Quý I/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Khoảng 150 - 250 gian hàng

2

Khu vực công viên biển Bình Sơn; Hoặc: Khu vực cuối đường 16/4.

Quý II/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Khoảng 150 - 250 gian hàng

3

Khu vực công viên biển Bình Sơn; Hoặc: Khu vực cuối đường 16/4.

Quý II III/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Khoảng 150 - 250 gian hàng

4

Khu vực Bãi đỗ xe (5.000 m2) và tuyến đường Hoàng Diệu;

Hoặc: Khu vực công viên biển Bình Sơn.

Quý III-IV/2024

Hội chợ Công nghiệp - Thương mại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Ninh Thuận 2024

Khoảng 250 - 300 gian hàng

II

Huyện Ninh Hải

1

Khu vực công viên biển Ninh Chữ

Quý III-IV/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của huyện, tỉnh.

Khoảng 50 - 100 gian hàng

III

Huyện Thuận Bắc

1

Khu vực Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc

Quý I-II/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của huyện, tỉnh.

Khoảng 50 - 100 gian hàng

IV

Huyện Thuận Nam

1

Khu vực cảng cá Cà Ná mở rộng

Quý III-IV/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của huyện, tỉnh.

Khoảng 50 - 100 gian hàng

V

Huyện Ninh Phước

1

Đường Nguyễn Khoa Huân (từ ngã 3 làng nghề đến ngã 3 Trần Phú)

Quý II-III/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của huyện, tỉnh.

Khoảng 50 - 100 gian hàng

VI

Huyện Ninh Sơn

1

Khu vực đường đôi Anh Dũng

Quý I- IV/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá hàng Việt; sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của huyện, tỉnh.

Khoảng 50 - 100 gian hàng

VII

Huyện Bác Ái

1

Khu vực Trung tâm xã Phước Đại, huyện Bác Ái

Quý I, IV/2024

- Hội chợ thương mại tổng hợp;

- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Khoảng 30 - 100 gian hàng