Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- BLĐ VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 1398/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Khu vực địa bàn

Địa điểm tổ chức

Lĩnh vực ưu tiên

Ghi chú

1

Thành phố Trà Vinh

Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Trà Vinh, địa chỉ: Số 24, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, thành phố Trà Vinh

- Chợ phiên cuối tuần.

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

 

Công ty Cổ phần Bất động sản và siêu thị bán lẻ Đông Dương Trà Vinh (Trung tâm Thương mại Go Trà Vinh), địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, phường 7, thành phố Trà Vinh

- Chợ phiên cuối tuần.

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

 

Công ty TNHH Sài Gòn Coop - Chi nhánh Trà Vinh, địa chỉ: Đường Nguyễn Đáng, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh

- Chợ phiên cuối tuần.

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

 

2

Huyện Châu Thành

Sân vận động huyện Châu Thành, địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

Hội chợ thương mại tổng hợp; công nghiệp; nông thôn

 

3

Huyện Tiểu Cần

Sân vận động thị trấn Tiểu Cần, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

- Hội chợ hàng Việt về nông thôn.

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

 

Đường Hùng Vương (Bến phà Cầu Quan cũ), địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

4

Huyện Càng Long

Quảng trường huyện Càng Long, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

- Hội chợ triển lãm, trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp - nông nghiệp - thủy sản.

- Hội chợ kích cầu tiêu dùng.

 

5

Huyện Cầu Ngang

Trung tâm Văn hóa huyện Cầu Ngang, địa chỉ: Ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

- Hội chợ hàng Việt về nông thôn.

 

Nhà Văn hóa thị trấn Mỹ Long, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang

Hội chợ trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân Lễ hội Nghinh Ông thị trấn Mỹ Long

6

Huyện Trà Cú

Sân vận động xã Tập Sơn, địa chỉ: Ấp Đông Sơn, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú

Hội chợ thương mại tổng hợp

 

Sân vận động xã Phước Hưng, địa chỉ: Ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú

Sân vận động thị trấn Trà Cú, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

Sân vận động xã Long Hiệp, địa chỉ: Ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú

Sân vận động xã Đại An, địa chỉ: Ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú

Đối diện Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn (Phục vụ Tết Quân Dân), địa chỉ: Ấp Sóc Trà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú

7

Huyện Cầu Kè

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cầu Kè, địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè

- Hội chợ triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản gắn với hàng Việt về nông thôn.

- Hội chợ thương mại tổng hợp gắn với Lễ hội Vu lan Thắng hội huyện Cầu Kè.

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

- Hội chợ hàng Việt về nông thôn

 

8

Huyện Duyên Hải

Sân vận động xã Ngũ Lạc, địa chỉ: Ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

- Hội chợ triển lãm, trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản gắn với phiên chợ hàng Việt về nông thôn.

- Hội chợ hàng tiêu dùng.

- Hội chợ hàng Việt về nông thôn.

 

Sân chợ Đông Hải, địa chỉ: Ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

- Hội chợ hàng Việt về nông thôn.

 

9

Thị xã Duyên Hải

Trung tâm Thể dục và Thể thao thị xã Duyên Hải, địa chỉ: Khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải

- Chợ phiên cuối tuần.

- Hội chợ thương mại tổng hợp.

 

Sân vận động xã Trường Long Hòa, địa chỉ: Ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

Sân vận động xã Long Hữu, địa chỉ: Ấp 17, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Coopmart Duyên Hải, địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải

Một số điểm khác do Sở Công Thương phối hợp khảo sát phù hợp với tình hình thực tế của thị xã Duyên Hải