Hệ thống pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 10/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016, gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, gồm 58 văn bản

(Phụ lục 1 kèm theo);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, gồm 09 văn bản (Phụ lục 2 kèm theo);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016, gồm 03 văn bản (Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan đề xuất

01

Nghị quyết

58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006

Về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

29/7/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

02

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011

Về một số chính sách đối với học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

18/12/2016

VP HĐND

tỉnh

03

Nghị quyết

192/2011/NQ- HĐND ngày 20/4/2011

Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

18/12/2016

VP HĐND tỉnh, Sở Tài chính

04

Nghị quyết

70/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013

Về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da dày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2016

Sở Công Thương

05

Nghị quyết

72/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013

Về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo quy định tại Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Qũy Bảo trì đường bộ; trong đó bãi bỏ thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô

05/6/2016

VP HĐND Tỉnh

06

Nghị quyết

96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020

18/12/2016

VP HĐND tỉnh

07

Nghị quyết

141/2014/NQ- HĐND ngày 11/12/2014

Về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố

Văn bản làm cơ sở ban hành hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện thay thế Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

01/5/2016

VP HĐND tỉnh

08

Nghị quyết

182/2015/NQ- HĐND ngày 11/12/2015

Về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về phân cấp quản lý sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

18/12/2016

VP HĐND tỉnh

09

Quyết định

42/2003/QĐ-UBND ngày 23/5/2003

Về thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4628/QĐ- UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải thể Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

27/12/2016

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

10

Quyết định

38/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

11

Quyết định

41/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

12

Quyết định

42/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bãi bỏ bởi Quyết định số 418/QĐ- UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh

28/01/2016

Sở Tài chính

13

Quyết định

44/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

14

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006

Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

29/02/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

Quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/4/2016

Sở Tài chính

16

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

17

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

18

Quyết định

35/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 133/QĐ- UBND ngày 13/01/2016 về việc thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

13/01/2016

Sở Tài chính

19

Quyết định

36/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

20

Quyết định

37/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

21

Quyết định

40/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

08/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

22

Quyết định

55/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 132/QĐ- UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

13/01/2016

Sở Tài chính

23

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

09/09/2016

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ

24

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

22/7/2016

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ

25

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam

07/01/2016

Sở Ngoại vụ

26

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

09/9/2016

Sở Y tế; Sở Nội vụ

27

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

23/4/2016

Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ

28

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

28/10/2016

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Sở Nội vụ

29

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

24/10/2016

Sở Tài chính; Sở Nội vụ

30

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010

Quy định chính sách, chế độ đối với học sinh thuộc khu vực II Chương trình 135 giai đoạn II, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 859/QĐ- UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam

09/3/2016

Sở Tài chính

31

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10/01/2016

Sở Công Thương

32

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 và Quy định ban hành kèm theo của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 859/QĐ- UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam

09/3/2016

Sở Tài chính

33

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

Về sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6 quy định trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam

07/01/2016

Sở Ngoại vụ

34

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

23/7/2016

Văn phòng UBND tỉnh

35

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2016

VP UBND tỉnh

36

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

Ban hành Quy trình về xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2838/QĐ- UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh

09/8/2016

Sở Tư pháp

37

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

38

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

39

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

40

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

41

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

15/5/2016

Sở Tài chính

42

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

43

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

44

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013

Ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/4/2016

Sở Tài chính

45

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013

Ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da dày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miến núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2016

Sở Công Thương

46

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3038/QĐ- UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh

26/8/2016

Sở Tài chính

47

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013; Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

02/5/2016

Sở Tài chính

48

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

15/9/2016

Sở Xây dựng

49

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/4/2016

Sở Tài chính

50

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014

Ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

51

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/12/2016

Sở Tài chính

52

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình xây dưng, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2838/QĐ- UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh

09/8/2016

Sở Tư pháp

53

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014

Về việc sửa đổi giá vàng (quy về 98%) để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013; Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

02/5/2016

Sở Tài chính

54

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn

30/12/2016

Sở Tài chính

55

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015

Về việc sửa đổi một số giá khoáng sản không kim loại tại Bảng giá kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013; Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

02/5/2016

Sở Tài chính

56

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

01/01/2016

Sở Tài chính

57

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn

30/12/2016

Sở Tài chính

58

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn

30/12/2016

Sở Tài chính

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan đề xuất

01

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và chế độ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Điểm a, c, b, Khoản 1, Điều 1 quy định về mức hỗ trợ tiền ăn, mức trợ cấp tiền công lao động cho lực lượng dân quân

Được ban hành căn cứ theo Nghị định số 58/2010/NĐ- CP của Chính phủ; tuy nhiên Nghị định số 58/2010/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ (các chính sách này được thực hiện theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP)

20/02/2016 (thời điểm Nghị định số 03/2016/NĐ-CP có hiệu lực)

VP HĐND tỉnh

02

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ

Chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ

Thực hiện theo Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2016

VP HĐND tỉnh, Sở Nội vụ

03

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2016

VP HĐND tỉnh, Sở Nội vụ

04

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 quy định về chế độ trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài

Thực hiện theo Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2016

VP HĐND tỉnh, Sở Nội vụ

05

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam

- Chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên môn trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

- Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn.

- Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học ở trong nước

- Chính sách hỗ trợ đi học lý luận chính trị trình độ cao cấp, trung cấp.

- Chính sách hỗ trợ đi học bồi dưỡng có thời gian tập trung học tập từ 01 tháng trở lên.

Thực hiện theo Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2016

VP HĐND tỉnh, Sở Nội vụ

06

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiêu đề tại Điều 11, khoản 2 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 29, Điều 30, khoản 3 Điều 31, khoản 1 và khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 34, khoản 2 Điều 38, khoản 5 Điều 44,

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2016/QĐ- UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo QĐ số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

25/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

07

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh

Khoản 4 Điều 7, các phụ lục bảng giá đất

Được sửa đổi tại Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam

01/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

08

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Huyện Phú Ninh tại điểm b khoản 2 Điều 4;

- Điều 12

- Điểm b, Khoản 2, Điều 4 bị hủy bỏ tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh;

- Điều 12, được sửa đổi tại Quyết định số 22/2016/QĐ- UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam

12/01/2016

 

 

 

 

06/10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

09

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18 /2016/QĐ- UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

08/9/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

PHỤ LỤC 3

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 538 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan đề xuất

01

Quyết định

41/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007

Ban hành Quy định về đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2010/QĐ- UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh

25/9/2010

Sở Khoa học và Công nghệ

02

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008

Ban hành Quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ- UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh

13/12/2015

Sở Khoa học và Công nghệ

03

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đăng ký,lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 46/2008/QĐ- UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh

13/12/2015

Sở Khoa học và Công nghệ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016

  • Số hiệu: 538/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 21/02/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
  • Người ký: Đinh Văn Thu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản