Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 525/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 17/TTr-SGD&ĐT ngày 28/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Thời gian kết thúc học kỳ II:

- Cấp học mầm non và tiểu học: Trước ngày 27/6/2020.

- Cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Trước ngày 28/6/2020. Riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất ngày 20/6/2020.

- Giáo dục thường xuyên: Trước ngày 21/6/2020. Riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất ngày 13/6/2020.

2. Thời gian kết thúc năm học: Các cấp học trên địa bàn tỉnh kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

3. Thời gian thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông:

- Thi THPT quốc gia: Từ ngày 23 đến ngày 26/7/2020.

- Thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh: Trước ngày 30/4/2020.

- Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông:

+ Đợt 1: Trước ngày 30/4/2020.

+ Đợt 2: Trước ngày 15/8/2020.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS:

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học: Trước ngày 30/6/2020.

- Xét tốt nghiệp THCS: Trước ngày 20/6/2020.

5. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021: Trước ngày 15/8/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH3, BBT1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh