Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính năm 2017.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 giao không tự chủ (kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính năm 2017) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính có trách nhiệm phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, tổ chức thực hiện các Kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để ph/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (để ph/h);
- VPCP: BTCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ: CN, ĐMDN, NN, KGVX, KTTH, PL, KHTC, Cục QT;
- Lưu: VT, HĐTV (2). Thảo

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Mai Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-HĐTV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

I

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG

1

Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Hội đồng

Tháng 01- 04/2017

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

2

Tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng triển khai hoạt động năm 2017.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Hội đồng

Tháng 06/2017

Phiên họp lần thứ nhất hoàn thành

3

Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được lấy ý kiến.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 04 - 12/2017

Văn bản tham gia ý kiến.

4

Xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Hội đồng

Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất

Các dự thảo Báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng.

5

Tổ chức các buổi làm việc với thành viên Hội đồng.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Hội đồng

Tháng 6 - 12/2017

Thông báo kết luận phiên họp

6

Tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và cơ quan thành viên Hội đồng về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; đề xuất tháo gỡ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Hội đồng

Tháng 01- 12/2017

Các cuộc họp tham vấn, làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Báo cáo tổng hợp các phản ánh, kiến nghị và đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC báo cáo Chủ tịch Hội đồng gửi các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xử lý.

7

Thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động của Hội đồng, tập trung vào các nội dung:

- Đổi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

- Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Hội đồng

Tháng 01 - 12/2017

- Tin, bài, phóng sự,... đăng tải trên trang tin của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và trang tin điện tử của cơ quan thành viên Hội đồng;

- Chương trình phối hợp truyền thống với các cơ quan thành viên Hội đồng.

8

Phát hành Báo cáo thường niên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các thành viên Hội đồng

Tháng 11 - Tháng 12/2017

Công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

9

Tổ chức diễn đàn/ đối thoại với doanh nghiệp

Các thành viên Hội đồng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 6 - Tháng 12/2017

Báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn theo chủ đề

II

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN CẢI CÁCH QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Nghiên cứu, xây dựng Đề án Báo cáo thường niên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Hội đồng

Tháng 01 - Tháng 6/2017

Quyết định phê duyệt Đề án của Chủ tịch Hội đồng

2

Rà soát quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp và đề xuất phương án đơn giản hóa (nếu có)

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam

Bộ Nội vụ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước

Tháng 6 - Tháng 11/2017

Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa (nếu có)

3

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân gồm:

 

 

 

 

3.1

Quy định, thủ tục hành chính liên quan đến chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới (Hệ thống Bảo lãnh thông quan)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Eurocham, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Tháng 6 - Tháng 11/2017

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến

3.2

Việc liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - thanh toán hỗ trợ mai táng phí.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam

Tháng 6 - Tháng 11/2017

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến

3.3

Việc liên thông các thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường.

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Tháng 6 - Tháng 11/2017

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến

3.4

Chuẩn hóa quy trình liên thông trong kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành trong triển khai áp dụng cơ chế một cửa quốc gia.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Tháng 6 - Tháng 11/2017

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến

3.5

Rà soát, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục chuyên ngành trong lĩnh vực thuế, hải quan

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Các thành viên Hội đồng

Tháng 6 - 12/2017

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến

III

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

1

Tổ chức triển khai Đề án Báo cáo thường niên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tháng 6 - Tháng 12/2017

Công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

2

Xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các thành viên Hội đồng

Tháng 6 - Tháng 8/2017

Tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

3

Tổ chức đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương (đánh giá theo chuyên đề)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các thành viên Hội đồng

Tháng 9 - Tháng 12/2017

Báo cáo đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chuyên đề

4

Tổ chức đánh giá việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Hiệp hội Da giầy - Túi xách Việt Nam

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các thành viên Hội đồng

Tháng 8 - Tháng 12/2017

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg