Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ DƯỢC PHÒNG VIẾT KHÂM SỐ 139 ĐINH TIÊN HOÀNG Q1, VI PHẠM QUY ĐỊNH HÀNH NGHỀ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;

- Căn cứ Quyết định số 101-CP ngày 12/4/1977 của Hội đồng Chính phủ về chính sách cải tạp xã hội chủ nghĩa đối với các cơ sở y dược tư nhân ở các tỉnh phía Nam;

- Căn cứ Thông báo số 53/BYT/QLD ngày 25/3/1976 của Bộ Y tế xã hội và thương binh về sản xuất vả mua bán thuốc tây;

- Căn cứ Sắc luật 001/SLT ngày 19/4/1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ tích trữ;

- Căn cứ quy định về việc xử phạt những hành động phạm pháp về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UB ngày 27/3/1978 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Theo đề nghị số 1652/TB-XL ngày 30/11/1977 của đồng chí Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố với sự nhất trí của Ban cải tạo Trung ương, Sở Y tế, và Sở Công an về việc xử lý bà Nguyễn Phương Mai, chủ dược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 về những hoạt động vi phạm quy định hành nghề: man khai hóa chất tồn kho, không theo bảng giá, bán thuộc không thuộc diện Sở Y tế quản lý;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

a) Tịch thu các loại hóa chất, nguyên liệu, thiết bị và các loại thuốc tàng trữ bất hợp pháp của dược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 (theo biên bản của đoàn kiểm tra Sở Y tế ngày 09/5/1977) và giao cho Sở Y tế thu hồi, quản lý số hóa chất, nguyên liệu, thiết bị và số thuốc này.

b) Bà Nguyễn Phương mai phải nộp một ngàn đồng (1.000đ NHVN) tiền phạt và đóng đủ số thuế còn thiết Nhà nước.

c) Thu hồi môn bài kinh doanh của dược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Điều 2.- Sở Tài chánh chịu trách nhiệm thu vào ngân sách số tiền nộp phạt của bà Nguyễn Phương Mai cùng với Sở Y tế, Ủy ban Vật giá và các cơ quan có liên quan kiểm kê, trị giá và làm thủ tục quản lý số thuốc, hóa chất, nguyên liệu, thiết bị tịch thu.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố, Giám đốc các Sở Y tế, Sở Thuế, Sở Công an, Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và bà Nguyễn Phương Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu
TD.05b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Văn Đại