Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2004/QĐ.UB

Thị xã Cao Lãnh, ngày 27 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÍ THƯ VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 10/12/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2003/NQ.HĐND.K6 ngày 10/12/2003 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VI về việc cho chủ trương thu 04 phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về mức thu phí Thư viện trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và Giám đốc Thư viện chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (I+II);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các P.CT/UBND Tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VP+NCUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THƯ VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Các Thư viện trong phạm vi tỉnh Đồng Tháp có khả năng cung cấp vốn tài liệu Thư viện đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc phù hợp với nội quy Thư viện.

Điều 2. Đối tượng thu phí:

Đối tượng nộp phí thẻ đọc tài liệu là các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đọc tài liệu thư viện để học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí.

Chương 2.

MỨC THU PHÍ VÀ CHỨNG TỪ THU PHÍ

Điều 3. Mức thu phí:

Mức thu đối với các đối tượng bạn đọc đến đọc tài liệu thư viện, được quy định như sau:

* Đối với Thư viện KHTH Đồng Tháp.

- Thẻ mượn tài liệu về nhà (người lớn) thu 15.000 đ/1 thẻ/năm.

- Thẻ đọc tài liệu tại Thư viện (người lớn) thu 10.000 đ/1 thẻ/năm.

- Thẻ đọc tài liệu thiếu nhi (trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi) thu 5.000 đ/1 thẻ/năm.

- Thẻ đọc Tài liệu phòng đọc đa phương tiện, tài liệu quý hiếm: 30.000 đ/thẻ/năm.

* Đối với Thư viện Huyện, Thị xã:

- Thẻ mượn tài liệu về nhà (người lớn) thu 10.000 đ/1 thẻ/năm.

- Thẻ đọc tài liệu tại Thư viện (người lớn) thu 5.000 đ/1 thẻ/năm.

- Thẻ đọc tài liệu thiếu nhi (trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi) thu 3.000 đ/1 thẻ/năm.

- Thẻ đọc tài liệu phòng đọc đa phương tiện, tài liệu quý hiếm: 20.000 đ/thẻ/năm.

Điều 4. Chứng từ thu phí:

Đơn vị thu phí sử dụng biên lai thu phí (vé) do cơ quan thuế in ấn, cấp phát và thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí.

Chương 3.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ

Điều 5. Việc Quản lý tiền phí:

- Việc quản lý và sử dụng tiền phí phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí lệ phí.

- Đơn vị tổ chức thu phải mở tài khoản "tạm giữ tiền phí" tại Kho bạc nhà nước nơi cơ quan thu đóng trụ sở để theo dõi, quản lý tiền phí thu được. Định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng phải gửi số tiền phí đã thu được vào tài khoản tạm giữ tiền phí và phải tổ chức hạch toán riêng khoản thu này theo chế độ kế toán hiện hành của nhà nước.

Điều 6. Tỉ lệ nộp ngân sách và được trích để lại chi:

- Phần tiền phí thu được nộp ngân sách nhà nước 10%;

- Để lại 90% cho đơn vị tổ chức thu để chi phí cho các công việc sau:

+ Chi trả công cho lao động trực tiếp thu phí.

+ Chi trả công vệ sinh kho tài liệu.

+ Chi phí cho việc bảo quản, tu sửa, phục hồi lại tài liệu, rách bìa, đứt chỉ (tiền công tu sửa, vật tư văn phòng phẩm)

+ Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, in thẻ đọc, bổ sung các kinh phí phục vụ cho việc sưu tầm, thu thập, mua tài liệu quý hiếm.

Điều 7. Chế độ tài chính kế toán:

- Đơn vị thực hiện thu phải mở sổ sách, chứng từ kế toán theo dõi số thu, chi và tiền thu phí, thực hiện báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thu phí phải gởi báo cáo quyết toán biên lai thu đến cơ quan thuế và quyết toán số thực chi với cơ quan tài chính theo quy định hiện hành và tự chịu trách nhiệm về số liệu của báo cáo quyết toán.

- Hàng năm, đơn vị thu phí phải lập dự toán thu, chi số tiền phí để lại gởi cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc nhà nước nơi đơn vị thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí để kiểm soát chi theo quy định hiện hành; hàng năm phải quyết toán thu chi theo đúng quy định, số tiền phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

- Niêm yết bảng giá tại nơi thu phí.

- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Chủ tịch UBND Huyện, Thị xã có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thu, tổ chức thu và sử dụng tiền phí đúng quy định hiện hành.

Điều 9. Cơ quan Thuế có trách nhiệm cung cấp biên lai thu (vé) cho cơ quan thu phí, kiểm tra giám sát cơ quan thu phí thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng biên lai thu phí theo đúng chế độ quy định.

Điều 10. Sở Tài chính có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thu, nộp, sử dụng nguồn thu phí đúng quy định và trình UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Điều 11. Giám đốc Thư viện có trách nhiệm đảm bảo tổ chức phục vụ tốt cho bạn đọc, thực hiện việc thu phí, nộp ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn trích để lại đúng theo quy định hiện hành.