Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “ỨNG DỤNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ (SGRE-EE)”, SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2806/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức, với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)”.

2. Nhà tài trợ: Chính phủ Đức.

3. Tên cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương.

4. Mục tiêu: Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và lưới điện thông minh tại Việt Nam, qua đó góp phần đạt được các mục tiêu của Chính phủ đề ra trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP), Chiến lược tăng trưởng Xanh (GGS) cũng như kế hoạch Hàng động Tăng trưởng Xanh (GGAP) nhằm đảm bảo cung ứng điện nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện gắn liền với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.

5. Kết quả chủ yếu:

- Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và chính sách để hỗ trợ phát triển lưới điện thông minh kết hợp với phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng. Đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được áp dụng trong việc quản lý, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường năng lực về công nghệ lưới điện thông minh và phát triển năng lượng tái tạo cho các cán bộ chuyên môn tại các đơn vị quản lý nhà nước, các chuyên gia tại các đơn vị trong ngành điện, hình thành mạng lưới chuyên gia về lưới điện thông minh.

- Đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp giữa Việt Nam và Đức để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng. Thiết lập các mạng lưới hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quốc tế giữa các nhà xây dựng chính sách, các nhà quản lý, các đơn vị phát triển dự án. Việc hợp tác công nghệ tập trung vào các giải pháp công nghệ hiện đại nhất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ và phần mềm hiệu quả năng lượng, kết nối và vận hành năng lượng tái tạo với xu hướng của các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh.

6. Thời gian thực hiện: 4 năm (2018-2022).

7. Địa điểm thực hiện: Toàn quốc.

8. Hạn mức vốn: Tổng mức đầu tư là 5.297.980 Euro, trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức: 5 triệu Euro.

- Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 297.980 Euro do Bộ Công Thương tự bố trí bằng các nguồn lực hiện có.

- Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát 100% vốn ODA.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công hàm thông báo chính thức cho phía Đức biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Công Thương lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan để hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt Văn kiện Dự án và quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, CN; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (2).BV.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 519/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 519/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/05/2018
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Bình Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản