Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3778/VPCP-CN
V/v thông tin báo điện tử Nhà đầu tư phản ảnh về lỗ hổng trong giao nhà đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo điện tử Nhà đầu tư ngày 08 tháng 5 năm 2020 có nội dung phản ánh: Cơ chế “Xin - cho” đang là một lỗ hổng lớn trong thực tế phát triển năng lượng tái tạo. Nhiều nhà đầu tư yếu kém về năng lực vẫn giành được những dự án quy mô lớn, rồi nhanh chóng sang tay cho nhà đầu tư ngoại kiếm lời. Gần đây là thông tin liên quan đến dự án điện gió Biển Cổ Thạch có vốn đầu tư lên tới 4,4 tỷ USD của Công ty HLP Invest ở Bình Thuận.

Về thông tin Báo điện tử Nhà đầu tư phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ gấp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Báo điện tử Nhà Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục